Vragen over: negatieve goodwill

3 maart 2023 | Door redactie

Bij goodwill draait het altijd om het deel van de marktwaarde van uw onderneming dat niet direct toe te wijzen is aan de bezittingen (activa) en schulden (passiva). Positieve goodwill zorgt ervoor dat de totale waarde van uw onderneming hoger is dan de optelsom van de activa en de passiva uit de balans. Goodwill kan echter ook negatief zijn. Hoe verwerkt u negatieve goodwill in de boekhouding?

Er is sprake van zakelijke goodwill als de goodwill samenhangt met de onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede naam, een trouwe klantenkring, een bekend product of een goedlopende onderneming. In deze voorbeelden neemt de goodwill een positieve waarde aan. De zakelijke goodwill neemt u bij het boekhouden op in de balans. Het is vaak lastig om de exacte waarde van dit type goodwill te bepalen, want de naamsbekendheid of de trouwe klantenkring heeft geen vaste waarde. Om toch een waarde toe te kennen aan deze positieve goodwill (verdiepingsartikel) wordt de waarde meestal vastgesteld op de contante waarde van de overwinst van de onderneming.

Negatieve goodwill bij overname failliete onderneming

Het kan voorkomen dat u na het maken van deze berekening op een negatief getal uitkomt. Er is dan sprake van negatieve goodwill. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw onderneming een failliete onderneming overneemt. De curator zal er vaak niet in slagen om u een overnameprijs te laten betalen die gelijk is aan de waarde van de over te nemen onderneming bij faillissement (tools). Dit komt doordat u in de toekomst waarschijnlijk te maken krijgt met toekomstige verplichtingen en lasten. De negatieve goodwill compenseert deze te verwachten nadelen.

Het administreren van negatieve goodwill

In het Nederlandse Jaarrekeningenrecht zijn geen regels opgenomen voor het administreren van negatieve goodwill. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft dit onderwerp wel behandeld. In richtlijn 216.235 staat dat u de goodwill (aan de creditzijde) van de balans moet opnemen als overlopende passiefpost. De verdere verwerking van negatieve goodwill, verloopt als volgt:

  • Houdt de negatieve goodwill verband met te verwachten toekomstige lasten of verliezen? In dit geval moet u het als negatieve goodwill gepassiveerde bedrag als bate verwerken in de winst-en-verliesrekening. Dit kan alleen als het verwachte verlies in werkelijkheid kleiner is dan de berekende negatieve goodwill.
  • Als de omvang van negatieve goodwill kleiner is dan de materiële vaste activa – zoals gebouwen en de inrichting en inventaris van gehuurde ruimtes – wordt de negatieve goodwill ten gunste van het resultaat gebracht naar rato van het gewogen gemiddelde van de resterende gebruiksduur van de activa.

Het activeren van goodwill heeft gevolgen voor de solvabiliteit van uw onderneming. Het activeren van positieve goodwill en het jaarlijks afboeken komt ten gunste van de solvabiliteit (de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen op de balans). Dit is een belangrijk kengetal voor financierders, want dit geeft het weerstandsvermogen van uw onderneming aan.

 

Bijlagen bij dit bericht