Welke financieringsvormen biedt de overheid?

2 oktober 2020

Mijn onderneming heeft dringend externe financiering nodig, maar ik kan niet terecht bij de bank of andere financieringsbronnen. Kan ik voor financiering terecht bij de overheid en zo ja, welke financieringsvormen zijn er?

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de financiering van het mkb te stimuleren, bijvoorbeeld met subsidies en borgstellingen. Uw onderneming kan onder andere profiteren van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), de Groeifaciliteit, de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), of microkrediet of mkb-krediet via Qredits.

De BMKB-regeling

Met de BMKB staat de overheid borg voor een deel van de financiering van een groei- of  investeringsplan. Dit vergroot de kansen dat de bank uw onderneming toch het benodigde krediet verstrekt. Op de BMKB is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De regeling Groeifaciliteit

De regeling Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend vermogen willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Het ministerie van Economische Zaken zal garanties verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met deze regeling 50% garantie op het verstrekte risicodragende vermogen.

De GO-regeling

Via de GO staat de overheid voor 50% van de lening garant. Op die manier moeten ondernemingen makkelijker leningen kunnen krijgen bij banken. De financiers kunnen zo immers rekenen op een nogal kapitaalkrachtige partij als extra garantie dat zij het geld ook terugzien. Leningen tot een bedrag van € 150 miljoen komen in aanmerking. Omdat de overheid voor de helft van het bedrag garant staat, is het maximale garantiebedrag dus € 75 miljoen. De aanvraag van de GO-garantstelling loopt via de bank.

Qredits

Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Ook biedt Qredits ondernemers die een sociale of maatschappelijke doelstelling ambiëren een speciale kredietvorm aan. Met dit ideële doel verschilt de kredietverstrekker van reguliere banken.Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.