Tot juli 2020 zeker van lening of bankgarantie

28 september 2016 | Door redactie

Uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat het kabinet de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering wil verlengen tot 1 juli 2020. Via deze regeling komen (middel)grote ondernemingen eerder in aanmerking voor een bankgarantie of bancaire lening.

Het risico dat een bank loopt bij het verstrekken van een bankgarantie (tool) of bancaire lening zorgt ervoor dat ondernemingen bij een slechte financiële situatie niet in aanmerking komen voor deze producten. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering biedt banken de mogelijkheid om ook in een minder rooskleurige situatie een lening (tools) of bankgarantie toe te kennen. Dit komt doordat de banken via deze regeling van de overheid een garantie krijgen van 50%. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd. De oorspronkelijke looptijd (horizonbepaling) was 1 juli 2017. In de Prinsjesdagplannen staat het voornemen om deze looptijd te verlengen tot 1 juli 2020. De bank waarbij uw onderneming een bankgarantie of lening wil afsluiten, moet via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een beroep doen op deze faciliteit. RVO.nl laat uiterlijk drie weken na het indienen van het verzoek weten of zij de aanvraag goedkeurt.

Ieder verzoek moet voldoen aan voorwaarden

Ieder verzoek toetst RVO.nl aan een aantal voorwaarden. Zo moet er altijd een rentabiliteits- en continuïteitsperspectief zijn. Verder moet het altijd gaan om ‘fresh money’, oftewel een financiering die een concreet ondernemingsbelang dient en de positie van de bank vergroot. In de afgelopen twaalf maanden mag er geen kapitaalonttrekking zijn geweest. De andere voorwaarden zijn:

  • De maximale looptijd van de lening is acht jaar en de onderneming heeft in belangrijke mate activiteiten in Nederland. De lening mag een achtergesteld karakter hebben;
  • Het gaat om een lening met een variabele rente (gebaseerd op het Euribor-tarief);
  • De bank moet altijd de leidende partij zijn bij het vastleggen van zekerheden, die een minimale looptijd hebben van zes maanden en tenminste € 250.000 bedragen;
  • De maximale looptijd van de gestelde bankgaranties is acht jaar en per onderneming geldt er een ondergrens van € 1,5 miljoen per financiering;
  • Per onderneming kan er voor maximaal € 150 miljoen aan bankleningen en bankgaranties onder de Garantie Ondernemingsfinanciering worden gebracht.

In het oktobernummer van FA Rendement leest u meer over het verkrijgen van een bankgarantie en de voordelen die dit document biedt. Bij abonnees van FA Rendement valt dit nummer op 4 oktober op de mat.