Waar moet OR op letten bij nieuwe bhv-regeling?

22 november 2021

Onze OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor een nieuwe bhv-regeling. Waar moeten wij bij de beoordeling op letten?

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers én eventuele bezoekers. De zorgplicht houdt onder meer in dat uw bestuurder ervoor moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening (bhv) in uw organisatie goed is geregeld. Ook uw OR mag hier zijn zegje over doen.

Uw OR heeft namelijk instemmingsrecht als uw bestuurder een bhv-regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken (artikel 27, lid 1d WOR). Hetzelfde geldt voor het bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan: ook daarbij heeft uw OR instemmingsrecht.

Het thuiswerkadvies en de overstap op hybride werken zijn goede aanleidingen om de bhv-regeling te herzien. De bhv moet immers ook goed geregeld zijn als er minder werknemers aanwezig zijn.

Wat is belangrijk om te regelen?

Volgens artikel 3 van de Arbowet is uw bestuurder verplicht om één of meer bhv’ers aan te stellen. Eén is in de praktijk in feite te weinig, want dan is er geen back-up als de bhv’er thuiswerkt, vrij heeft of ziek is. Uw bestuurder moet er dus voor zorgen dat er een goede planning is voor de aanwezigheid van bhv’ers. Dit kan de werkgever bijvoorbeeld bijhouden in een aanwezigheidsrooster.

Is de inrichting van de werkplekken veranderd vanwege de eis om minimaal 1,5 meter afstand te houden, of komen er bijvoorbeeld meer flexplekken in uw organisatie? In dat geval moet uw bestuurder ook het noodplan aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarnaast is het verstandig om regelmatig een brandoefening te houden, zeker als de inrichting van de ruimte is veranderd.

Wat staat er in de bhv-regeling en het bhv-plan?

Als uw OR van uw bestuurder een instemmingsverzoek krijgt voor een nieuwe bhv-regeling, moet u in ieder geval nagaan of de regeling volledig is en goed is afgestemd op ‘het nieuwe normaal’. In de bhv-regeling moet onder meer staan:

  • het aantal bhv’ers in uw organisatie;
  • welke opleidingen de bhv’ers moeten volgen;
  • krijgen bhv’ers specifieke taken, zoals brandbestrijding, EHBO of ontruiming, dan moeten zij hiervoor ook worden opgeleid;
  • hoe uw organisatie de planning van bhv’ers regelt;
  • over welke veiligheidsvoorzieningen uw organisatie beschikt, zoals brandblussers of een sprinklerinstallatie;
  • hoe de veiligheidsinstructie van uw achterban is geregeld;
  • hoe vaak uw organisatie een ontruimingsoefening houdt.

Daarnaast moet uw organisatie beschikken over een duidelijk bhv-plan. Dit is in feite het draaiboek waarin staat wat bhv’ers in een noodsituatie moeten doen. Welke procedures moeten zij volgen, hoe alarmeren ze hulpdiensten, hoe verloopt een evacuatie? Het is van belang dat alle bhv’ers weten wat het bhv-plan inhoudt en dat dit makkelijk te vinden is in uw organisatie.

Staan in de arbocatalogus specifieke bhv-voorschriften?

Vergeet ook niet om in de arbocatalogi te kijken of daarin bepalingen staan die betrekking hebben op de bhv in uw organisatie. Voor sommige branches, organisaties en werkzaamheden gelden namelijk specifieke bhv-voorschriften.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de bouw, mijnbouw en winningsindustrie, bij bedrijven die vallen onder Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO), bij defensie, bij bedrijven met een verplichte bedrijfsbrandweer (gemeenten kunnen deze verplichting opleggen) of bij werk op vaartuigen en in luchtvaartuigen.

Zijn de instructies voor iedereen begrijpelijk?

In veel organisaties werken werknemers die een andere taal spreken. De bhv’ers in uw organisatie moeten ook hen kunnen bereiken met informatie of bij een calamiteit. Let dus op of de instructies voor uw achterban in meer talen zijn.

Het is ook nuttig als de bhv’ers de Engelse vertaling kennen van veelgebruikte bhv-termen, zoals bedrijfshulpverlening (company emergency response), brandblusser (fire extinguisher), calamiteitenplan (emergency (response) plan), EHBO-koffer (first aid kit), nooduitgang (emergency exit), ontruimingsoefening (evacuation drill) of vluchtroute (escape route).

Ontdek de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie