Kan de OR een nieuwe RI&E eisen?

22 juli 2019

De directie heeft de opstelling van de machines drastisch gewijzigd. Alles staat nu veel dichter op elkaar. Kan onze OR een nieuwe RI&E eisen?

De opstelling van machines waaraan werknemers werken, heeft overduidelijk arboaspecten. Denk maar aan ergonomie en veiligheid. U zou dus verwachten dat dit al is meegenomen bij het nadenken over en het wijzigen van de opstelling van de machines. Tot op zekere hoogte zal dit beslist gebeurd zijn, maar is dat ook met voldoende kennis van (arbo)zaken gedaan? Ideaal gezien maakt een interne of externe arbodeskundige een aanvullende RI&E van het voorlopige opstellingsplan. De resultaten daarvan kunnen dan worden meegenomen in het definitieve plan. Is dat bij u gebeurd?

Op zoek naar medestanders

Ga dus eerst na hoe de directie tot deze nieuwe opstelling is gekomen. Als daarbij onvoldoende gelet is op arborisico’s, heeft u inderdaad alle reden om aan te dringen op een versnelde RI&E. Dat hoeft geen complete inventarisatie te zijn, maar mag zich beperken tot de arborisico’s van het werk in de productiehal. Als u de bestuurder hiervan niet kunt overtuigen, kunt u zoeken naar medestanders zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts of arbodienst. Is dat ook nog niet voldoende, dan kunt u het afdwingen bij het opstellen van het eerstvolgende plan van aanpak. Dat kan immers niet goed zijn als daarin niet de risico’s van de gewijzigde machineopstelling zijn meegenomen.

Psychosociale arbeidsbelasting

Dit plan van aanpak hoort bij de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit plan van aanpak staan de maatregelen die uw bestuurder neemt om de risico’s die in kaart gebracht zijn in de RI&E te verkleinen of te elimineren. Uw OR heeft instemmingsrecht op het plan van aanpak. Ga dus na of de aan te pakken risico’s logisch voortvloeien uit de risicoevaluatie, inclusief de psychosociale arbeidsbelasting. Bekijk ook welke prioriteiten uw bestuurder heeft gesteld en of uw OR zich hierin kan vinden.