Coronareserve moet sneller financiële lucht geven

18 mei 2020 | Door redactie

De staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit de voorwaarden aangegeven waar een onderneming voor de vennootschapsbelasting (VPB) aan moet voldoen als deze een coronareserve in 2019 wil vormen. De coronareserve moet deze ondernemingen sneller een beetje meer financiële lucht geven.

Ondernemingen voor de VPB die dit jaar een verlies lijden, kunnen dit verlies verrekenen (tool) met de winst uit het voorgaande boekjaar. Maar dat kan in principe pas als de aangifte VPB over 2020 is gedaan en dat is sowieso pas begin 2021. Daarom heeft het kabinet besloten dat zij nu al een ‘coronareserve’ mogen vormen. Hierbij gaat het om het bedrag van het te verwachten verlies over het boekjaar 2020 dat verband houdt met de coronacrisis. Dit bedrag mogen zij verrekenen met de winst uit 2019 en zo kunnen zij eerder VPB terugkrijgen. De staatssecretaris heeft onlangs in een beleidsbesluit de voorwaarden waaraan voor het vormen van deze coronareserve moet worden voldaan bekendgemaakt.

Voorwaarden voor vormen coronareserve

Aan het vormen van een coronareserve in 2019 zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  1. Er moet sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies mag niet hoger zijn dan het totale verlies dat de VPB-plichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  3. De dotatie aan de coronareserve in 2019 is maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De coronareserve moet uiterlijk in het boekjaar 2020 helemaal in de winst zijn opgenomen.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte VPB 2019 in de rubriek Overige fiscale reserves opgenomen.

De verrekening kan een VPB-plichtige regelen door om een nadere voorlopige aanslag VPB over 2019 te vragen bij de fiscus. Als er al aangifte is gedaan over 2019 moet de VPB-plichtige, als deze een reserve over 2019 wil vormen, een nieuwe aangifte VPB over 2019 invullen.

Gevolgen voor andere VPB-regelingen

Als VPB-plichtigen besluiten om een coronareserve te vormen kan dit gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de VPB. Zo kan het voor de verliesverrekening gaan voorkomen dat nog onverrekende verliezen uit oudere jaren niet meer verrekend kunnen worden als er een coronareserve voor 2019 wordt gevormd. En is er dus sprake van verliesverdamping. Let er daarom goed op welk bedrag aan de coronareserve wordt toegevoegd om dit te voorkomen!