Voorlopige inhoud Belastingplan 2025 bekendgemaakt

18 april 2024 | Door redactie

Door staatssecretaris Van Rij van Financiën is de voorlopige inhoud van het Pakket Belastingplan 2025 bekendgemaakt. Het pakket Belastingplan 2025 bestaat uit 7 wetsvoorstellen waarvan het Belastingplan 2025 en de Overige Fiscale Maatregelen 2025 de belangrijkste maatregelen voor een onderneming bevatten.

Staatssecretaris Van Rij geeft  in de derde Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda aan dat er vanwege de demissionaire status van het kabinet dit jaar is gekozen voor een voorbereiding van een minder omvangrijk belastingpakket. Het pakket Belastingplan zoals nu voorzien door het kabinet bevat voorlopig 7 wetsvoorstellen. Op Prinsjesdag komen in principe de definitieve plannen naar buiten.

Maatregelen uit het Belastingplan 2025

In het wetsvoorstel Belastingplan 2025 zijn de volgende maatregelen opgenomen die voor een onderneming/ondernemer een rol kunnen gaan spelen:

 • Indexatie verhogingen startpunt toptarief box 1 Wet IB;
 • Verlaging aangrijpingspunt toptarief inkomstenbelasting;
 • Stapsgewijs verlagen van de mkb-winstvrijstelling (artikel) naar 12,03% per 1 januari 2025; nu is dit percentage nog 13,31%.
 • Eindheffing bestelauto (artikel) corrigeren voor inflatie over de afgelopen jaren;
 • Hardheidsclausule ter voorkoming van dubbeltellingen excessief lenen bij bv's;
 • Herziening BTW-aftrek op onroerende investeringsdiensten;
 • Aanpassing regelgeving MIA en Vamil (V&A) conform regelgeving EIA: RVO-verklaring voor aangemelde investeringen waartegen bezwaar en beroep open staat;
 • Wijzigingen in Invorderingswet en Pensioenwet naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU, 16 november 2023 over de internationale waardeoverdracht van pensioen;
 • Terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting.
 • Samenloop tussen de verliesverrekeningsmaatregel in de VPB en de kwijtscheldingswinstvrijstelling (V&A);
 • Fiscale oplossing voor de eenverdienersproblematiek door herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting voor een beperkte groep per 2028;
 • Verduidelijking liquidatieverliesregeling (artikel);
 • Verhoging belastingvermindering energiebelasting in 2024 met 4 eurocent met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024 n.a.v. amendement Omtzigt;
 • Verduidelijking niet-aftrekbaarheid huurderslasten voor de onzelfstandige werkruimte in een als ondernemingsvermogen geëtiketteerde woning;
 • Anti-fragmentatiemaatregel earningsstrippingmaatregel voor vastgoedlichamen;
 • Generiek verhogen tarief in de 3e, 4e en 5e schijf van de energiebelasting op aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030. 

 Overige Fiscale Maatregelen 2025

In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2025 zijn onder andere de volgende maatregelen te vinden:

 • Aanpassing van de onderworpenheidstoetsen in de Wet VPB;
 • Aanpassing facultatieve inhoudingsvrijstelling art. 4 lid 1 Wet dividendbelasting 1965;
 • Aanpassing Wet IB om afspraken over het heffingsrecht van de thuiswerkdagen in wijzigingsprotocol op Belastingverdrag Nederland-Duitsland te kunnen effectueren.