Kan ik voor achterstallig onderhoud een voorziening vormen?

16 juli 2021

Kan ik voor achterstallig onderhoud een voorziening vormen?

Door het vormen van voorzieningen en reserves kunt u onder voorwaarden toekomstige lasten fiscaal naar voren halen. Er zijn twee soorten voorzieningen en reserves te onderscheiden. De eerste categorie voorzieningen en reserves wordt gevormd met als doel het gelijkmatig verdelen van kosten en lasten.

Bij deze categorie kunt u denken aan het vormen van voorzieningen voor groot onderhoud (aan bijvoorbeeld onroerende zaken, machines, schepen etc.), openstaande vakantiedagen, garantieverplichtingen, pensioenverplichtingen, etc.

In de toekomst

De tweede categorie voorzieningen en reserves ziet op eenmalige kosten en lasten die naar verwachting in de toekomst gemaakt moeten worden. Bij deze categorie kosten kunt u denken aan het vormen van voorzieningen voor dubieuze debiteuren, verliezen op onderhanden werk, reorganisatiekosten, herinvesteringsreserve, etc.

Voorzieningen en reserves worden door de Belastingdienst geaccepteerd als de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in het jaar waarin de voorziening of reserve wordt gevormd en de uitgaven aan dat jaar kunnen worden toegerekend.

Tenslotte is van belang dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de kosten zich (uiteindelijk) zullen voordoen. De hoofdregel is dus dat u een voorziening kunt vormen als u verwacht dat u in de toekomst de kosten daadwerkelijk gaat maken en het daarbij tevens gaat om kosten die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten die u nu uitoefent. Met andere woorden: het moet gaan om kosten die een gevolg zijn van het huidige gebruik van het pand voor uw bedrijf.

Geen voorziening voor verbeteringskosten

Overigens kunt u niet voor alle toekomstige kosten een voorziening vormen. En dit geldt in uw geval. Bij een grondige inpandige verbouwing om uw pand weer geschikt te maken aan de eisen van deze tijd, heeft u het over kosten waarvoor u geen voorziening kunt vormen. Deze ‘verbeteringskosten’ moet u namelijk op de balans activeren. Wel kunt u op deze kosten dan jaarlijks afschrijven.