Looneis van 5% staat centraal in cao-seizoen 2019

Waar de ondernemingsraad (OR) zich op basis van de Wet op de ondernemingsraden hard maakt voor de belangen van werknemers, doen de vakbonden dit op basis van de Wet cao. Werkgeversvereniging AWVN presenteerde onlangs haar tussenevaluatie van cao-jaar 2019. De looneis van 5% blijkt een groot struikelblok.

10 juli 2019 | Door redactie

Uit de tussenevaluatie van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de uniforme looneis van 5% van de vakcentrales hoofdonderwerp is van de onderhandelingen voor de cao’s. De looneis strookt volgens de werkgevers niet met de economische situatie van het bedrijf of de sector. De onderhandelingen en het sluiten van akkoorden verlopen daardoor moeizaam. Eind juni zijn er 170 cao-akkoorden gesloten die per 2019 gelden voor bijna 750.000 werknemers. Conflicten over cao en loonkwesties leiden tot stakingen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van ontzien naar voorzien

De focus op de looneis, en vaak ook het generatiepact (oudere werknemers gaan minder werken en maken zo plaats voor jongere werknemers), gaat volgens de werkgeversvereniging ten koste van de vitale werknemer in de vitale organisatie. Oftewel: de nadruk zou meer moeten liggen op de ombouw van zogenaamde ‘ontziemaatregelen’ (maatregelen om oudere werknemers dankzij extra rechten te ontzien) naar individuele voorziemaatregelen, zoals een persoonlijk keuzebudget. Dit budget kunnen werknemers bijvoorbeeld inzetten om scholing te volgen.

OR en vakbonden kunnen elkaar versterken

De vakbonden en de OR kunnen prima samenwerken en elkaar versterken om tot goede cao-afspraken te komen. De OR weet immers precies wat er op de werkvloer en binnen de organisatie speelt en waar werknemers het meest behoefte aan hebben. Vakcentrales VCP, FNV en CNV brachten een folder uit met tips om de samenwerking tussen de vakbonden en ondernemingsraden te verbeteren.