Mijn werknemer wil thuis blijven uit angst voor besmetting. Mag hij dat?

18 januari 2021

Wij hebben een werknemer die erg bang is om besmet te worden met het coronavirus. Hij weigert op de werkvloer te verschijnen. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk. Mag een werknemer weigeren op het werk te komen, uit angst voor besmetting met corona?

Wat staat in de Arbowet?
Iedere werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat het werk zo georganiseerd is dat de werknemers 'geen nadelige invloed' ondervinden op hun veiligheid en gezondheid. Een werknemer mag verwachten dat u de werkplek zo veilig mogelijk maakt, ook wat betreft corona. U moet dus de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus toepassen in uw organisatie. 

Er is één uitzondering: u hoeft slechts aan die verplichting uit de Arbowet te voldoen, voorzover dat redelijkerwijs van u gevraagd kan worden. Deze uitzondering is alleen van toepassing als er geen enkele mogelijkheid is om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te garanderen en het werk tóch door moet gaan. De lat voor deze uitzondering ligt vanzelfsprekend bijzonder hoog.

De rechter

Inmiddels heeft de rechter zich over een zaak gebogen waarin een werknemer uit een risicogroep niet durfde te komen werken.

De werkneemster heeft chronisch hartfalen met een capaciteit van 30%. Toen de arboarts haar werkplek bezocht, was deze niet aangepast volgens de door de overheid geadviseerde richtlijnen. De werknemer biedt aan vanuit huis te werken of de aanpassingen aan haar werkplek zelf te betalen, zodat ze veilig naar kantoor kan. De werkgever gaat op deze voorstellen niet in.

Hij wil per se dat ze op kantoor werkt; haar werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit taken die ze thuis niet kan doen. Verder stelt de werkgever dat thuiswerken geen verplichting is, maar een advies. De werkgever stopt daarom de loondoorbetaling vanwege werkweigering.

De rechter oordeelt dat geen sprake is van werkweigering en dat de werkgever loon door moet betalen.

Rechtbank Limburg, 1 oktober 2020, ECLI (verkort): 7495

De rol van goed werkgeverschap
Als u aan uw verplichtingen heeft voldaan en voor een veilige werkplek heeft gezorgd, dan is het uitgangspunt dat de werknemer moet komen werken. Maar u zult wel rekening moeten houden met de uitgangspunten van 'goed werkgeverschap'. Dat betekent dat er bijzondere situaties denkbaar zijn, waarin u in alle redelijkheid en billijkheid niet van een werknemer mag verwachten dat deze naar het werk komt.

Loondoorbetaling
In de wet staat dat de werknemer recht op loon heeft, ook als hij niet werkt, tenzij u kunt aantonen dat de reden voor het niet-werken voor rekening van de werknemer moet komen. Als een werknemer zonder goede reden niet komt werken, bent u dus geen loon verschuldigd. Uiteraard kan dit anders liggen als de werkomgeving niet aan de arbowet voldoet of als u om redenen van goed werkgeverschap niet van de werknemer mag verwachten dat hij komt werken.

Oplossingen
Het beste advies is eerst te proberen er samen met uw werknemer uit te komen. Kan de werknemer andere taken wel vanuit huis doen? Kunt u hem extra voorzieningen bieden, waardoor hij misschien wel bereid is naar de werkplek te komen? Wil de werknemer zijn vakantiedagen inzetten om discussie over het recht op loondoorbetaling in de kiem te smoren? Zo zijn er vast meer oplossingen te bedenken.

Loon stopzetten of ontslag wegens werkweigering?
Wilt u het loon van de werknemer stopzetten of hem ontslaan wegens werkweigering? Laat u dan vooraf goed adviseren door een arbeidsrechtspecialist. De consequenties van de beslissing kunnen ingrijpend zijn.