Mijn werknemer wil thuis blijven uit angst voor besmetting. Mag hij dat?

24 maart 2020

Wij hebben een werknemer die erg bang is om besmet te worden met het coronavirus. Hij weigert op de werkvloer te verschijnen. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk. Mag een werknemer weigeren op het werk te komen, uit angst voor besmetting met corona?

Wat staat in de Arbowet?
Iedere werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat het werk zo georganiseerd is dat de werknemers 'geen nadelige invloed' ondervinden op hun veiligheid en gezondheid. Een werknemer mag verwachten dat u de werkplek zo veilig maakt, ook wat betreft corona. U moet dus de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus zoveel mogelijk toepassen in uw organisatie. 

Er is één uitzondering: u hoeft slechts aan die verplichting uit de Arbowet te voldoen, voorzover dat redelijkerwijs van u gevraagd kan worden. Deze uitzondering is alleen van toepassing als er geen enkele mogelijkheid is om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te garanderen en het werk tóch door moet gaan. De lat voor deze uitzondering ligt vanzelfsprekend bijzonder hoog.

De rol van goed werkgeverschap
Als u aan uw verplichtingen heeft voldaan en voor een veilige werkplek heeft gezorgd, dan is het uitgangspunt dat de werknemer moet komen werken. Maar u zult wel rekening moeten houden met de uitgangspunten van 'goed werkgeverschap'. Dat betekent dat er bijzondere situaties denkbaar zijn, waarin u in alle redelijkheid en billijkheid niet van een werknemer mag verwachten dat deze naar het werk komt.

In welke situaties u tijdens de coronacrisis niet van een medewerker mag verwachten, dat hij toch komt werken? Daar is nog geen rechtspraak over. Die rechtspraak zal op korte termijn ook niet volgen, want ook bij de Rechtspraak zijn de deuren op het moment gesloten. 

Loondoorbetaling
In de wet staat dat de werknemer recht op loon heeft, ook als hij niet werkt, tenzij u kunt aantonen dat de reden voor het niet-werken voor rekening van de werknemer moet komen. Als een werknemer zonder goede reden niet komt werken, bent u dus geen loon verschuldigd. Uiteraard kan dit anders liggen als de werkomgeving niet aan de arbowet voldoet of als u om redenen van goed werkgeverschap niet van de werknemer mag verwachten dat hij komt werken.

Oplossingen
Het beste advies is eerst te proberen er samen met uw werknemer uit te komen. Kan de werknemer andere taken wel vanuit huis doen? Kunt u hem extra voorzieningen bieden, waardoor hij misschien wel bereid is naar de werkplek te komen? Wil de werknemer zijn vakantiedagen inzetten om discussie over het recht op loondoorbetaling in de kiem te smoren? Zo zijn er vast meer oplossingen te bedenken.

Loon stopzetten of ontslag wegens werkweigering?
Wilt u het loon van de werknemer stopzetten of hem ontslaan wegens werkweigering? Laat u dan vooraf goed adviseren door een arbeidsrechtspecialist. De consequenties van de beslissing kunnen ingrijpend zijn.