Kleine lettertjes: faillissement per 1 juli

17 mei 2017 | Door redactie

Per 1 juli krijgt de curator een sterke positie bij de afwikkeling van een faillissement. Dit komt doordat de administratieve regels die op deze afwikkeling van toepassing zijn, per 1 juli worden aangescherpt.

Op 1 juli treedt de Wet versterking positie curator in werking, dit is onlangs bekendgemaakt. Deze wet wijzigt de Faillissementswet. In de nieuwe regels is er, naast fraudesignalerende taken, ook aandacht voor nieuwe administratieve regels. De curator moet per 1 juli onder andere worden geïnformeerd over het bestaan van eventuele buitenlandse activa, zoals vastgoed en banktegoeden. In artikel 105 lid 2 van de Faillissementswet wordt deze verplichting uitgewerkt in twee taken: 

  1. De failliete organisatie moet ervoor zorgen dat er informatie over buitenlandse activa aan de curator wordt overhandigd. Hierbij moet de curator de beschikking krijgen over alle benodigde encryptiesleutels (e-learning) waarmee  de inhoud van de boekhouding leesbaar kan worden gemaakt.
  2. De failliete organisatie moet ervoor zorgen dat de curator eventueel via een volmacht de beschikking krijgt over bijvoorbeeld banktegoeden. De status van deze volmacht moet eerst door de betrokken buitenlandse bank worden bepaald.

Administratiekantoor valt ook onder nieuwe regels

Administratiekantoren (en andere derden) die de boekhouding van een failliete organisatie in hun bezit hebben, moeten deze administratie per 1 juli inclusief encryptiesleutels overhandigen aan de curator. Op dit moment kunnen zij zich nog beroepen op het retentierecht. Uit de memorie van toelichting bij de Wet versterking positie curator blijkt dat een curator in de praktijk veelvuldig onduidelijkheden tegenkomt doordat de administratie niet aanwezig of volledig is. Deze onvolledigheid heeft er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in de afgelopen jaren voor gezorgd dat schulden onbetaald bleven.