Stimuleringssubsidie SDE++ en hekjes in 2023

In de miljoenennota 2022 staat dat de SDE++-regeling in 2022 en 2023 stapsgewijs aangepast wordt. Het doel hiervan is dat alle sectoren de komende jaren stappen kunnen zetten om de overgang te maken van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie. In 2022 zal er meer budget komen voor de regeling. Voor 2023 staan er ‘hekjes’ rond de subsidie op het programma.

14 januari 2022 | Door redactie

In een recente Kamerbrief staat het voorstel is om de SDE++ vanaf 2023 aan te passen door het toebrengen van ‘hekjes’. Een hekje zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen voor financiering, doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Een hekje kan op verschillende wijzen worden geplaatst. Zo kan een hekje worden gespecificeerd voor de sectoren uit het Klimaatakkoord, (groepen van) technieken of domeinen.

Voorkeur is een domeinspecifiek hekje

Uit de Kamerbrief blijkt dat de voorkeur uitgaat uit naar een domeinspecifiek hekje. Een sector is namelijk groter dan een domein, waardoor er meer op detailniveau subsidie kan worden toegekend. Daarnaast zorgen domeinspecifieke hekjes voor een goede balans tussen algemene en specifieke sturing, zijn de domeinen goed van elkaar gescheiden en sluiten ze aan bij de zogenoemde klimaattafels. Dat zijn overlegorganen met vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die afspraken maken over sectorspecifieke maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen.  

Er worden vijf domeinen onderscheiden

Het doel van de SDE++ met hekjes is dat er voortgang is in elk domein waar al een deel van het budget wordt toegekend. Die voortgang brengt een sterkere marktontwikkeling met zich mee waardoor op den duur de kosten zullen dalen. De bedoeling is vijf domeinen te onderscheiden: elektriciteit (productie van hernieuwbare elektriciteit), lage- en hogetemperatuurwarmte, CO2-afvang, -opslag of -gebruik en moleculen (o.a. groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie). De uitwerking van het voorstel van de Kamerbrief vindt de komende maanden plaats zodat de openstelling van SDE++ met hekjes in 2023 kan plaatsvinden.