Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

29 maart 2021 | Door redactie

De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weer aangewezen als massaal bezwaar net zoals is gedaan in eerdere jaren. Iedere belastingplichtige moet individueel en binnen zes weken na dagtekening van de aanslag inkomstenbelasting 2020 bezwaar indienen.

Ook voor het jaar 2020 verwacht de Belastingdienst dat weer veel belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting (IB) bezwaar zullen indienen tegen de box 3-heffing omdat zij het niet eens zijn met de door de fiscus gehanteerde percentages. Er is namelijk nog geen (definitief) oordeel geveld over de eerdere massaalbezwaarprocedures door de Hoge Raad.  Daarom heeft de staatssecretaris ook voor de IB 2020 aangegeven dat de bezwaren die worden ingediend tegen de box 3-heffing onder de massaalbezwaarprocedure vallen. 

In strijd met artikel 1 EVRM of het discriminatieverbod

Als massaal bezwaar in de zin van artikel 25c van de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) wijst Vijlbrief bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen IB 2020 aan:

  • waarop ten tijde van de dagtekening van dit besluit nog geen uitspraak is gedaan of die op tijd worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de in artikel 25e AWR bedoelde collectieve uitspraak wordt gedaan; en
  • die de volgende rechtsvraag bevatten: Is de box 3-heffing in 2020, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, in strijd met: 
  1. artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of
  2. het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?  

Binnen zes weken na dagtekening aanslag bezwaar indienen

Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de berekening van de box 3-heffing over 2020 en willen deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure voor 2020 moeten altijd individueel en op tijd bezwaar indienen (binnen zes weken na dagtekening aanslag) tegen de definitieve aanslag IB over 2020. Hier vindt u een voorbeeldbrief van het bezwaar (tool).

Bijlagen bij dit bericht

Box 3-heffing berekenen
Tools | Rekentools