De kleine lettertjes: wettelijke reserves bij bv's

13 augustus 2019 | Door redactie

Een bv die winst uit wil keren moet eerst met glans slagen voor de 'balanstest'. Het geld dat de onderneming spendeert aan uitdelen mag namelijk niet ten koste gaan van de zogeheten wettelijke reserves. Maar welke geldpotjes schrijft de wet dan voor?

Binnen een bv neemt de algemene vergadering het besluit om winst uit te keren. Dat mag alleen als het eigen vermogen van de onderneming groter is dan de reserves die de wet voorschrijft. Het Burgerlijk Wetboek (BW) somt in boek 2, artikel 373 precies op wat er onder het eigen vermogen valt, en dit artikel bevat ook verwijzingen naar de wettelijke reserves. Hieronder een kort overzicht van de reserves die een bv moet aanhouden (voor de nv gelden namelijk nog een paar andere reserves).

Reserve voor uitgifte van aandelen

Een bv die kosten maakt voor oprichting, uitgifte van aandelen en ontwikkeling mag die op de balans zetten en daarop afschrijven. Maar dan moet voor een gelijk bedrag een reserve op de balans staan. Deze reserve is beschreven in artikel 365, lid 2 van boek 2 van het BW.

Reserve voor deelnemingen

Ook als de waarde van deelnemingen in andere ondernemingen stijgt in vergelijking met de vorige balansdatum, moet de bv daarvoor een reserve vormen. Deze reserve vermindert wel als de houder van de deelneming een gelduitkering krijgt. Een uitkering in aandelen telt hiervoor niet mee. Dit alles staat in artikel 389, lid 6 van boek 2 van het BW. In lid 8 van datzelfde artikel staat dat voor waardeveranderingen die het gevolg zijn van het omrekenen van vreemde valuta ook een reserve moet zijn.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve is bedoeld voor waardevermeerderingen van ‘materiële vaste activa, immateriële vaste activa, en voorraden die geen agrarische voorraden zijn’. Hiermee maakt een onderneming simpel gezegd op de balans zichtbaar dat bijvoorbeeld een machine of bedrijfsgebouw meer waard is geworden. De herwaarderingsreserve is omschreven in artikel 390 van boek 2 van het BW.

Reserve voor koersverschillen beleggingen

Deze reserve is vermeld in artikel 401, lid 2 van boek 2 van het BW. Het draait om beleggingen van een beleggingsmaatschappij. Koersverliezen ten opzichte van de vorige balansdatum kunnen van de reserves afgeboekt worden, koerswinsten juist bijgeboekt.  

Reserve voor omrekeningsverschillen

Deze reserve houdt verband met omrekeningsverschillen in de waarde van bezittingen en schulden op de balans. Die verschillen kunnen ontstaan omdat er vreemde valuta in het spel zijn. De reserve is terug te vinden in artikel 423, lid 4 van boek 2 van het BW.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling.