Adviseur over: mogelijke BTW-plannen op Prinsjesdag

13 september 2016 | Door redactie

Als een debiteur een factuur niet of gedeeltelijk betaalt, mag de organisatie de BTW zoals die is vermeld op zijn verkoopfactuur terugvragen van de Belastingdienst. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, maar daar kan na Prinsjesdag verandering in komen.

Momenteel moet de organisatie een schriftelijk verzoek indienen (tool) bij de Belastingdienst om BTW terug te vragen. In de brief moeten gegevens worden vermeld waaruit blijkt dat de debiteur niet heeft betaald en niet zal betalen. Als de debiteur failliet is (tool), kan de organisatie dit aantonen met een brief van de curator waarin deze meedeelt dat er geen uitdeling komt. In andere gevallen kan de organisatie aannemelijk maken dat de debiteur niet zal betalen met bijvoorbeeld een bericht van een incassobureau dat verhaal op de debiteur niet mogelijk is of via correspondentie met de debiteur waaruit blijkt dat de debiteur de factuur niet zal betalen of maar deels zal betalen. 

Voorstel om BTW oninbare debiteuren te vereenvoudigen

De staatssecretaris van Financiën heeft een voorstel ingediend om de teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen (tool) per 1 januari 2017  te vereenvoudigen. Het recht van teruggaaf ontstaat in ieder geval voor zover de vergoeding één jaar na opeisbaarheid geheel of gedeeltelijk nog niet is ontvangen door de organisatie. Als een factuur is uitgereikt met een uiterste betaaldatum van 8 september 2016, en de factuur is op 8 september 2017 nog niet voldaan, kan de BTW op oninbare vorderingen al worden teruggevraagd. Een andere wijziging is dat de organisatie de teruggaaf vervolgens zelf in mindering brengt op de reguliere BTW-aangifte (tool) over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de debiteur niet zal betalen én de organisatie daartoe ook geen verzoek om teruggaaf voor BTW op oninbare vorderingen per brief hoeft te doen. Als de organisatie het openstaande bedrag later alsnog (deels) ontvangt, wordt de BTW opnieuw (deels) verschuldigd. Deze voorgenomen wetswijziging zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat uw organisatie in de toekomst sneller en eenvoudiger de BTW op oninbare debiteuren terug kan krijgen.