Vergeet balans- en uitkeringstest niet bij inkoop aandelen

13 juli 2017 | Door redactie

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging flexibilisering bv-recht (Flex-bv) zijn de regels rondom de inkoop van eigen aandelen versoepeld. Organisaties moeten hierdoor nieuwe regels volgen als zij eigen aandelen inkopen. Twee belangrijke onderdelen uit deze regelgeving zijn de balans- en uitkeringstest.

Organisaties kunnen alleen eigen aandelen inkopen als deze volgestort zijn. Er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht als daardoor het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de wettelijke of statutaire reserves. Dit is de balanstest. De uitkeringstest (tool) houdt in dat er bij de inkoop van aandelen wordt nagekeken of de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd door de uitvoering van de voorgenomen plannen.

Kapitaalvermindering van aandelen

Organisaties kunnen met een statutenwijziging de verkrijging van eigen aandelen door de bv uitsluiten of beperken. Naast de regels voor de inkoop van eigen aandelen zijn ook de regels voor kapitaalvermindering versoepeld. Organisaties kunnen hierbij denken aan de afstempeling van aandelen of de intrekking van aandelen. In het naslagwerk Inkoop van eigen aandelen in de bv staat meer informatie over de inkoop van eigen aandelen.

Ondernemingsraad heeft adviesrecht over inkoop aandelen

Artikel 25, lid 1, sub a, b en i van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven de ondernemingsraad (OR) adviesrecht in situaties als deze. De bestuurder is dus verplicht om zijn voorgenomen aankoop van aandelen schriftelijk en onderbouwd voor te leggen aan de OR voor advies. Daarbij moet hij de OR ook informeren over de mogelijke gevolgen van het besluit voor de werknemers. De bestuurder moet dit tijdig doen zodat de OR voldoende tijd heeft om een goed onderbouwd advies te geven en nog daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op het besluit. Ook moet de bestuurder minimaal één keer met de OR in overleg over de kwestie. Pas daarna mag de OR advies uitbrengen waarop de bestuurder schriftelijk en onderbouwd moet laten weten wat hij besluit.