Noodkreet COR DJI leidt tot verbetering

1 december 2017 | Door redactie

De Dienst Justitiële Inrichtingen gaat investeren in vakmanschap, rust in de organisatie brengen en de flexibiliteit van de organisatie vergroten. De vakbonden, de centrale ondernemingsraad en de hoofddirecteur sloten hiervoor een convenant.

De centrale ondernemingsraad (COR) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) trok eerder al aan de bel bij de directie over de onhoudbare situatie voor gevangeniswerknemers. Cijfers van de DJI bevestigden en onderstreepten de noodkreet van de COR. Nu lijkt verbetering in zicht. De vakbonden, de COR en de hoofddirecteur tekenden onlangs een convenant ‘Werken aan een solide personeelsbeleid’. Het convenant richt zich op drie zaken: investeren in vakmanschap van de werknemers om recidive bij gedetineerden te verminderen, rust in de organisatie brengen na jaren van grote veranderingen en de flexibiliteit van de organisatie vergroten. De komende jaren wordt er € 100 miljoen vrijgemaakt om deze doelen te realiseren.

Convenant biedt werknemers meer zekerheid

Het convenant biedt werknemers meer zekerheid. Mocht een inrichting of een deel ervan sluiten, dan hebben werknemers de komende vier jaar de garantie dat ze worden herplaatst binnen de inrichting of een andere locatie van de DJI in de buurt. Werknemers die vanwege een herplaatsing verder moeten reizen, krijgen hiervoor een goede reiskosten- en reistijdregeling. Daarnaast krijgen werknemers opleiding aangeboden en wordt de werkdruk verlaagd. Zo worden belemmeringen om vacatures te vervullen weggenomen en wordt er in de dienstroosters ook tijd gereserveerd voor taken zoals overleg of scholing.

COR heeft adviesrecht bij uitvoering van besluit  

Een COR doet er in een situatie als deze goed aan om de uitvoering van de verbeterplannen op de voet te volgen om te kunnen beoordelen of ze inderdaad het beoogde effect hebben. De COR kan eventueel een beroep doen op artikel 25, lid 5 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Volgens dit artikel moet de bestuurder de COR ook vragen om advies over de uitvoering van het besluit. Ook bieden het informatierecht (artikel 31 WOR) en het overlegrecht (artikel 23 WOR) de COR de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen. 

Bijlagen bij dit bericht

Overlegrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 17 minuten
Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten