Informatierecht

Elke ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Dit recht is verankerd in artikel 31 van de WOR. Zo heeft de OR volgens de WOR recht op periodieke informatie, zoals het jaarverslag, de jaarrekening en begrotingen.Dit is passief informatierecht; de bestuurder moet deze informatie ongevraagd aan de OR verstrekken. Daarnaast heeft de OR het actieve informatierecht;  in de overlegvergadering of daarbuiten mogen OR-leden van de bestuurder alle informatie te vragen die nodig isvoor de vervulling van zijn medezeggenschapstaken. De commissies van de OR hebben dezelfde bevoegdheid. 

 

E-learning

Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2014

Vraag en antwoord

Wat houdt het informatierecht precies in?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de informatierechten van de OR. Om goed mee te kunnen praten met de bestuurder van uw organisatie, moet u immers kennis van zaken hebben. Uw raad heeft om die reden recht op de informatie die inzicht geeft in alles wat er in uw... Lees het hele antwoord