Kunnen we een boete krijgen als we een suppletieaangifte hebben ingediend?

11 juni 2020

Kan de belastinginspecteur onze onderneming een boete opleggen als we netjes een suppletieaangifte hebben ingediend? En hoe zit het met de belastingrente?

De suppletieaangifte moet u zien als een vrijwillige verbetering. Dit betekent meestal een verlaging van de boete of helemaal geen boete. Doet u de suppletieaangifte echter op het moment dat u ervan op de hoogte kon zijn dat een controle ophanden is, dan kunt u wel een (hogere) boete verwachten. De verbetering vindt in dat geval tenslotte niet vrijwillig plaats.

Geen boete

De inspecteur legt bij een vrijwillige verbetering geen vergrijpboete op. U krijgt ook geen verzuimboete als:

  • het bedrag dat u als gevolg van de vrijwillige verbetering moet betalen € 20.000 of minder bedraagt;
  • het verschuldigde BTW‑bedrag op grond van de suppletie, minder bedraagt dan 10% van het BTW‑bedrag dat eerder betaald is over het tijdvak waarop de suppletie ziet.

In overige gevallen legt de inspecteur een verzuimboete op van 5% tot het wettelijk maximum van € 5.278. De boete staat los van het in rekening brengen van belastingrente.

Belastingrente verschuldigd

U bent altijd belastingrente verschuldigd, bij elke vorm van niet of niet op tijd betalen. U betaalt geen rente als u het suppletieformulier verstuurt binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin u de BTW moest betalen, of de te weinig aangegeven BTW corrigeert binnen het jaar.

Heeft u nog BTW terug te vorderen? Dan heeft u recht op een vergoeding van rente als minimaal 8 weken zijn verstreken na de ontvangst van het teruggaafverzoek. Deze termijn begint pas 3 maanden na het einde van het jaar waarop de teruggaaf betrekking heeft en eindigt 14 dagen na de dagtekening van de teruggaafbeschikking. Dit alles geldt ook als het uw eigen schuld is dat u te veel BTW heeft betaald!