Handelsregisterwet wijzigt op vijf punten

15 maart 2017 | Door redactie

De Handelsregisterwet gaat wijzigen en dit heeft voor ondernemers een aantal gevolgen. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld worden uitgeschreven als het ingeschreven adres niet correct is en daarnaast is er een aansluiting bij de loonaangifte.

Alle organisaties die deelnemen aan het economische verkeer staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Ondernemers kunnen in dit register onder andere de nakijken of hun gesprekspartner bevoegd is om zijn onderneming te vertegenwoordigen. In de Handelsregisterwet is de functie van het Handelsregister uiteengezet. Deze wet wordt door het nieuwe wetsvoorstel op vijf belangrijke punten gewijzigd:

  1. het aantal werknemers: ondernemers moeten dit gegeven jaarlijks actualiseren. Deze administratieve last wordt weggenomen doordat er in de toekomst wordt aangesloten bij de gegevensstroom van de loonaangifte, met als basis de polisadministratie van het UWV.
  2. de bestrijding van fraude: er is nog geen wettelijke basis voor de KvK om signalen van fraude (tool) actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties. Het nieuwe wetsvoorstel zorgt ervoor dat de KvK, bijvoorbeeld bij opvallende geldstromen, actie kan ondernemen.
  3. de regels voor ontbinding van rechtspersonen: er zijn nu drie ontbindingsgronden: er is minimaal één jaar geen bestuurder ingeschreven in het Handelsregister, er zijn minstens één jaar geen jaarstukken openbaar gemaakt of minstens één jaar geen gehoor geven aan een aanmaning voor de aangifte vennootschapsbelasting. Hier komt onbereikbaarheid op het in het Handelsregister ingeschreven adres nu als vierde grond bij.
  4. een wettelijke basis voor onjuistheden in niet-authentieke gegevens: bestuursorganen moeten momenteel alleen melding maken van fouten in authentieke gegevens die zij uit het Handelsregister afleiden. Dit zijn gegevens uit officiële aktes. Deze meldplicht geldt in de toekomst ook voor niet-authentieke gegevens (gegevens die niet in formele aktes staan).
  5. input-financiering: op dit moment moet een overheidsorganisatie een factuur betalen voor het gebruik van het Handelsregister. Dit wijzigt door de introductie van input-financiering. Dit houdt in dat er algemene middelen worden ingezet ter bekostiging van het Handelsregister.

Meer administratie bij meerdere vestigingen

De Eerste en de Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met het wetsvoorstel. Van de bovenstaande vijf wijzigingen zal het doorgeven van het aantal werknemers voor ondernemers zorgen voor een administratieve lastenverlichting. Ondernemingen met meerdere vestigingen kunnen echter wel te maken krijgen met aanvullende vragen over de verdeling van de werknemers over de vestigingen. Deze informatie kan momenteel nog niet uit de polisadministratie van UWV worden afgeleid.