Ondernemer mocht bij TVL-aanvraag uitgaan van NBA-site

25 oktober 2022 | Door redactie

Bij een aanvraag voor tegemoetkoming vaste lasten (TVL) was een ondernemer uitgegaan van informatie die was gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft nu geoordeeld dat deze informatie ten onrechte niet is meegenomen in de beoordeling van de TVL-aanvraag.

Op de website van de NBA was van 5 februari 2021 tot 15 november 2021 te lezen dat desinvesteringen niet tot de omzet gerekend zouden worden bij de berekening van TVL, een belangrijk onderdeel van het steunpakket van de overheid tijdens de coronacrisis. Bij een TVL-aanvraag van een ondernemer in deze periode ging de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit van de aangifte BTW. De desinvestering – een verkochte bedrijfsauto – werd echter niet van de omzet afgetrokken. Het gevolg was dat de tegemoetkoming voor de ondernemer lager uitviel.

Standpunt van minister gewijzigd

Het CBb oordeelde eerder dit jaar in een andere zaak nog dat de informatie op de NBA-website over desinvesteringen geen toezegging was waar een ondernemer rechten aan kon ontlenen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) meldde destijds dat de desbetreffende informatie niet afkomstig was van RVO. Dit standpunt is inmiddels gewijzigd, zo bleek tijdens de zitting in deze zaak. Uit intern onderzoek is naar voren gekomen dat de tekst op de website wel degelijk van RVO kwam en dat de rijksdienst op de hoogte was van plaatsing van de desbetreffende informatie op de website van de NBA, die bij de publicatie van deze informatie ook RVO als bron had vermeld.  

Bedrijfsauto buiten beschouwing

Het CBb heeft nu geoordeeld dat de schijn is gewekt dat de informatie onder verantwoordelijkheid van de minister door RVO is verstrekt aan de NBA ter publicatie, zodat ondernemers daar hun voordeel mee konden doen. De ondernemer mocht er dus van uitgaan dat de informatie op de website correct was. Het College verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit. Bij de nieuwe berekening moet de verkoop van de bedrijfsauto buiten beschouwing worden gelaten.
CBb, 18 oktober 2022, ECLI:NL:CBB:2022:706.