Rapporteren over verduurzaming betreft ook (OR) mkb

10 januari 2024 | Door redactie

Grote beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf dit boekjaar een uitgebreid duurzaamheidsverslag opstellen. Dit volgt uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De rapportage moet gaan over de hele keten en betreft dus ook het midden- en kleinbedijf (mkb). Alle reden voor de ondernemingsraad (OR) om met de bestuurder in gesprek te gaan over de gevolgen van de CSRD voor de eigen organisatie.

De CSRD, die sinds 5 januari 2023 van kracht is, stelt strengere eisen aan de duurzaamheidsrapportage dan de vroegere Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Zo moeten organisaties niet alleen verslag doen van de impact van de eigen bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, maar die van de hele keten, dus van het begin tot het eind van het productieproces. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook leveranciers en afnemers die (nog) niet aan de rapportageplicht hoeven te voldoen, indirect dus al te maken kunnen krijgen met de CSRD als een grote ketenpartner om inlichtingen vraagt. Ruim een kwart van de organisaties is echter nog niet klaar voor de CSRD, bleek onlangs uit de Nederlandse Innovatie Monitor. De OR doet er daarom goed aan om (het rapporteren over) de verduurzaming van de organisatie te bespreken met de bestuurder, ook al geldt er misschien (nog) geen rapportageplicht.

Duurzaamheidsverslag bevat veel relevante thema’s voor de OR

De OR heeft een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om de zorg voor het milieu. Zo moet de OR bevorderen dat de onderneming zo goed mogelijk zorgdraagt voor het milieu (artikel 28, lid 4 WOR) en heeft de OR adviesrecht bij alle belangrijke maatregelen die de bestuurder omwille van milieuzorg neemt (artikel 25, lid 1l WOR). Het rapporteren over het verduurzamen van de organisatie en de hele keten dwingt de bestuurder om na te denken over een duurzamer beleid, met respect voor mens, natuur en milieu. Dit heeft veel raakvlakken met de aandachtsgebieden van de OR. Naast milieugerelateerde onderwerpen, waaronder de CO2-uitstoot of de impact op de biodiversiteit, moeten organisaties namelijk transparant zijn over zaken als de man-vrouwverdeling aan de top, het personeelsbeleid en het respecteren van mensenrechten. Bij veel van deze onderwerpen heeft de OR een stimulerende taak op grond van artikel 28 WOR en/of instemmingsrecht als de bestuurder beleid wil invoeren, wijzigen of intrekken.

Voorkom dat de organisatie haar marktpositie verliest

De CSRD gaat gefaseerd in en zal de komende jaren voor steeds meer organisaties gaan gelden. De rapportageplicht geldt vooralsnog niet voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven. Toch doen ook zij er verstandig aan om hun klimaatbeleid in kaart te brengen en te onderzoeken hoe zij verder kunnen verduurzamen. Naarmate er meer bedrijven aan de CSRD moeten voldoen, wordt de kans tenslotte steeds groter dat zij als ketenpartner moeten communiceren over hun duurzaamheidsbeleid. Voldoen zij niet aan de CSRD-richtlijnen die zijn uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), dan lopen zij het risico om hun marktpositie te verliezen.