Aan welke voorwaarden moet een gerechtsdeurwaarder voldoen?

19 februari 2020

Aan welke voorwaarden moet een gerechtsdeurwaarder voldoen?

Om het onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarder met een eigen onderneming, de gerechtsdeurwaarder in loondienst bij een gerechtsdeurwaarderskantoor, en de kandidaat-gerechtsdeurwaarder in opleiding te verhelderen is de Gerechtsdeurwaarderswet gewijzigd. Deze wet bepaalt onder meer aan welke voorwaarden elk van hen moet voldoen.

Een gerechtsdeurwaarder moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij bezit de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
 • Hij heeft met goed gevolg een erkende opleiding ter voorbereiding op het beroep van gerechtsdeurwaarder doorlopen of beschikt aantoonbaar over de beroepskwalificaties van een gerechtsdeurwaarder.
 • Hij heeft een stage van minstens 1 jaar doorlopen.
 • Hij beheerst de Nederlandse taal in voldoende mate voor een goede uitoefening van zijn ambt van gerechtsdeurwaarder.
 • Hij is in het jaar voor zijn benoeming tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder gemiddeld minimaal 21 uur per week werkzaam geweest in die hoedanigheid.
 • Hij is in het bezit van een goedgekeurd ondernemingsplan dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Eruit blijkt dat hij beschikt  over voldoende financiële middelen om een kantoor te houden dat in overeenstemming is met de eisen van het ambt.
  • Eruit blijkt de verwachting dat na 3 jaren de praktijk kostendekkend kan worden uitgeoefend.
  • Een onafhankelijke Commissie heeft advies uitgebracht over het plan, die is toegevoegd aan het plan.
  • Hij is in het bezit is van een Verklaring omtrent het gedrag.
  • Hij is in het bezit van een Verklaring van de kamer voor gerechtsdeurwaarders.
  • Hij heeft met goed gevolg een erkende opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder doorlopen of beschikt aantoonbaar over de juiste beroepskwalificaties.
  • Hij doorloopt een stage van 1 jaar om voldoende werkervaring op te doen. Bij deeltijd wordt de vereiste duur van de stage naar evenredigheid verlengd.


Meer informatie over debiteurenbeheer vindt u in de toolbox Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen.