Financiële sector zet zich in voor de energietransitie

19 februari 2024 | Door redactie

Sinds de ondertekening van het Klimaatcommitment in 2019 hebben de 54 financiële instellingen en vier brancheverenigingen flinke stappen gezet om bij te dragen aan de energietransitie. Alle ondertekenaars hebben inmiddels een actieplan. De focus zal nu komen te liggen op de financiering van de transitie.

Op donderdag 8 februari 2024 deelde het kabinet de derde voortgangsrapportage van het Klimaatcommitment met de Tweede Kamer. Daarin is te lezen dat alle financiële instellingen inmiddels een actieplan hebben gepubliceerd. Daarnaast heeft 94% van de instellingen acties ondernomen op basis van hun plan. Ook geeft 69% van de financiële instellingen aan op koers te liggen op het gebied van hun CO2-reductiedoelstellingen.

Meten van klimaatimpact van financieringen

De financiële instellingen richten zich vooral op het positief stimuleren van de energietransitie, onder andere door met zakelijke klanten afspraken te maken over verduurzaming. Daarnaast sluiten de instellingen steeds meer vervuilende sectoren en ondernemingen uit van financiering. Ook wordt er steeds meer belegd in groene sectoren. De instellingen rapporteren steeds meer over hun gefinancierde emissies. Het streven is om uiteindelijk de klimaatimpact over alle relevante financieringen te meten. Banken hebben consistente datasets nodig waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de sector zijn gefinancierde emissies elk jaar vermindert. De verwachting is dat de rapportageverplichting voor ondernemingen als gevolg van de Europese CSRD-richtlijn (artikel) daar een belangrijke bijdrage aan zal leveren.

Implementatie van het Klimaatcommitment

Sinds 2019 werken financiële instellingen en hun vier brancheverenigingen aan de implementatie van het Klimaatcommitment. In het Klimaatcommitment hebben banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders afspraken gemaakt over de manier waarop zij bijdragen aan het Parijsakkoord en het Nederlandse Klimaatakkoord.