Nieuwe accountancywet door Eerste Kamer afgehamerd

22 juni 2018 | Door redactie

De Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties is aangenomen door de Eerste Kamer en bekendgemaakt in de Staatscourant. Het wetsvoorstel, dat er onder andere toe moet leiden dat accountantscontroles verbeteren, werd als hamerstuk afgedaan. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2018.

De nieuwe aanvullende wet gaat in op governance van accountantsorganisaties en de bevoegdheden van de AFM. Eerder werd aangegeven dat de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (tool) niet per 1 januari 2018 maar per 1 juli 2018 in werking treedt. Het uitstel kwam onder andere in reactie op het rapport  ‘Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht’, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daaruit bleek  dat  de kwaliteit van de onderzochte wettelijke controles (tool) bij de Big 4-accountantsorganisaties nog niet helemaal goed was.

Accountants moeten publiek belang vooropstellen

Het wetsvoorstel gaat in op een verandering van gedrag en cultuur, waarbij accountants het publiek belang van de wettelijke controle blijven vooropstellen.  In het nieuwe wetsvoorstel staan nog twee andere aanvullende maatregelen:

  • De invoering van een stelsel van onafhankelijk intern toezicht voor accountantsorganisaties die werkzaam zijn voor organisaties met een openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties).
  • Een geschiktheidseis voor dagelijks beleidsbepalers en leden van het orgaan dat belast is met het interne toezicht.

Nieuwe termijn om klacht over accountant in te dienen

Het wetsvoorstel is ook aangevuld met een nieuwe termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend als een accountant zich niet aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. Op dit moment kan er drie jaar na een wettelijke controle (tool) een klacht worden ingediend bij de accountantskamer. Deze kamer neemt de klacht niet meer in behandeling als er na het moment van dit foute handelen zes jaar is verstreken. In het aangenomen wetsvoorstel  is deze termijn verruimd tot tien jaar. De reden daarvoor is dat het soms langer duurt voordat financiële fraude (tools) of misleiding aan het licht komen. 

Wel overgangsbepaling bij invoering nieuwe klachtentermijn

De verlenging van de verjaringstermijn kent overigens wel een overgangsbepaling. Deze overgangsbepaling stelt dat de nieuwe termijn niet geldt voor foutief handelen of een nalatigheid van een accountant als het recht om daarover een klacht in te dienen volgens de oude regeling al was vervallen. De overgangsbepaling voorkomt dus dat een zaak die al verjaard zou zijn door de verlengde verjaringstermijn alsnog herleeft. De verlenging van de verjaringstermijn én de overgangsbepaling zijn opgenomen in de Wijzigingswet financiële markten en hiervan is de beoogde ingangsdatum 1 juli 2018 evenals de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking