Meerjarenplan voor veiliger werken met asbest

Werknemers die met asbest werken, lopen risico te worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Om werknemers hier beter tegen te beschermen, wordt het stelsel van arbeidsomstandigheden rond asbestverwerking herzien.

23 december 2021 | Door redactie

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig met het ontwikkelen van maatregelen om de arbeidsomstandigheden rond de verwerking van asbest te verbeteren. In een kamerbrief heeft staatssecretaris Wiersma van SZW de stand van zaken toegelicht. De belangrijkste doelen zijn:

  • bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling bij asbestverwijdering;
  • eenvoudige en voordelige maatregelen om de gezondheid beter te beschermen met de feitelijke risico’s van blootstelling als uitgangspunt.

De maatregelen voor de verbetering van werken met asbest staan in een meerjarenplan. Zo moet onder andere de Arbowet aangepast worden en moet het instrument om het verwachte blootstellingsniveau te kunnen vaststellen, vernieuwd worden. Gebruikers moeten meteen kunnen zien aan welke wettelijke verplichtingen zij moeten voldoen.

Regels rond werken met asbest

De Arbowet verplicht werkgevers om de risico’s van het werk in kaart te brengen. Hiervoor moeten zij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) maken en een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s van het werk voor de gezondheid en veiligheid te voorkomen of te beperken. Als een bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, kan het zijn dat er een aanvullende RI&E moet worden opgesteld (ARIE). Dat is zo, als er een wettelijke grenswaarde voor de stof is. De werkgever moet er dan voor zorgen dat de blootstelling aan de stof niet boven de grenswaarde uitkomt. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen moet altijd zo laag mogelijk zijn.

In de Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek is te vinden welke grenswaarden er voor stoffen gelden.