Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen Inspectie SZW vernieuwd

14 december 2017 | Door redactie

Inspectie SZW heeft de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen geüpdatet. De tool helpt werkgevers bij het bepalen of hun organisatie voldoet aan de wettelijke regels.

De vernieuwde tool bevat een verduidelijking van de wetgeving over blootstelling aan carcinogene, mutagene en reproductietoxische (CMR-)stoffen. Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken, schade toebrengen aan erfelijk materiaal en ten koste gaan van de voortplanting, vruchtbaarheid, zwangerschap en het ongeboren kind. Werkgevers moeten carcinogene en mutagene stoffen vervangen door veilige alternatieven als dat praktisch haalbaar en technisch uitvoerbaar is. Werkgevers kunnen met de zelfinspectietool hun organisatie beoordelen op naleving van de Arbowet, zoals een inspecteur van Inspectie SZW dat zou doen.

Werkgevers direct aan de slag met actiepunten

De tool loodst de werkgever via de volgende stappen door de wet heen:

  • inventariseren van gevaarlijke stoffen voor de organisatie;
  • beoordelen van risico’s;
  • zorgen voor de juiste maatregelen;
  • zorgen dat werknemers zich aan de maatregelen houden, door onder andere te zorgen voor toezicht, goede voorlichting en goede instructies.

De tool voorziet werkgevers van een lijst met actiepunten waar zij direct mee aan de slag kunnen gaan. Dat is belangrijk, want in de EU wordt jaarlijks 53% van de werkgerelateerde sterfgevallen toegeschreven aan kanker. Het Europees Parlement keurde onlangs strenge regels goed om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen.