Weer massaal bezwaar voor bezwaren box 3-heffing over 2018

25 april 2019 | Door redactie

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2018 aangewezen worden als massaal bezwaar. Belastingplichtigen die in aanmerking willen komen voor deze massaalbezwaarprocedure moeten dan wel individueel en op tijd een bezwaarschrift indienen.

Ook voor het jaar 2018 verwacht de fiscus dat er flink wat belastingplichtigen weer bezwaar zullen indienen tegen de vermogensrendementsheffing (tool) over dit jaar. Er is immers nog geen (definitief) oordeel geveld over de massaalbezwaarprocedures over de jaren tot en met 2017.    

Box 3-heffing in strijd met artikel 1 EVRM

Als massaal bezwaar in de zin van artikel 25c van de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) wijst Snel bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 aan:

  • waarop ten tijde van de dagtekening van dit besluit nog geen uitspraak is gedaan of die op tijd worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop de in artikel 25e AWR bedoelde collectieve uitspraak wordt gedaan; en
  • die de volgende rechtsvraag bevatten: Is de box 3-heffing in 2018, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingsvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, in strijd met: 
  1. artikel 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), zonder dat de schending van de ‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of
  2. het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM? 

Altijd individueel en op tijd bezwaar indienen

Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de berekening van de box 3-heffing over 2018 en willen deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure 2018 moeten altijd individueel en op tijd bezwaar indienen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2018. Een voorbeeld van zo’n bezwaarschrift vindt u hier.