Monumentenaftrek wordt een subsidieregeling

De fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumentenpanden in de inkomstenbelasting wordt per 2019 omgezet in een subsidieregeling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

18 september 2018 | Door redactie

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven dat een integraal stelsel van instandhouding en onderhoud van monumenten in Nederland meer gebaat is bij een subsidieregeling voor particulier onderhoud van monumentenpanden dan de huidige fiscale aftrek. De fiscale aftrek moet daarom per 2019 omgezet worden in een subsidie.

Subsidie bedraagt 35% van kosten

Uit het beleidskader van dit conceptbesluit komt het volgende naar voren.

  • De subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren-bewoners van rijksmonumenten.
  • De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd kunnen voor zowel onderhouds- als restauratiewerkzaamheden zijn. De Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten vormt de basis voor subsidieverlening.
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Subsidieaanvragen waarbij de kosten lager zijn dan € 1.000 komen niet voor subsidie in aanmerking.
  • Voor subsidieverstrekking is jaarlijks € 40 miljoen beschikbaar. Als het aantal toe te wijzen subsidieaanvragen in een jaar zo groot is dat dit beschikbare subsidiebedrag zou worden overschreden, wordt het subsidiepercentage van 35% naar beneden bijgesteld.
  • Een eigenaar kan digitaal een subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin het onderhoud is gedaan. Daarbij moet hij met gespecificeerde facturen aangeven op welke kosten uit de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten zijn aanvraag betrekking heeft. Bij werkzaamheden van meer dan € 70.000 moet hij ook een inspectierapport meesturen. De aanvrager krijgt binnen dertien weken bericht op zijn aanvraag.
  • Per jaar kan per particuliere eigenaar-bewoner slechts één aanvraag worden ingediend.