Met welke belastingclaims te maken bij overlijden ouder?

6 januari 2021

Mijn vader die onlangs overleden is, was in het bezit van een pensioen-bv met een flink vermogen. Mijn moeder was al eerder overleden. Met welke belastingclaims moet ik nu allemaal rekening houden?

Bij het overlijden van een dga (uw vader), krijgt u te maken met een aantal belastingheffingen, te weten de VPB, IB en erfbelasting. Aangezien dit vrij ingewikkelde fiscale materie is, probeer ik u een en ander te verduidelijken met een zeer vereenvoudigd cijfervoorbeeld (waarbij overigens geabstraheerd wordt van de eventuele gevolgen door het eerdere overlijden van uw moeder).

Rekenvoorbeeld

Stel dat de liquide middelen (activa) in de bv € 500.000 bedragen. Aan de passivakant van de balans staan een geplaatst kapitaal van € 18.000, winstreserves van € 232.000 en een pensioenvoorziening van € 250.000. Door het overlijden van uw vader valt de voorziening van € 250.000 die de bv heeft gevormd voor het ouderdomspensioen vrij en vormt winst voor de bv. Voor de VPB levert dat een aanslag voor de bv op van € 38.000 (15% x € 245.000 + 25% x € 5.000). Het eigen vermogen van de bv neemt hierdoor toe met € 212.000 (€ 250.000 - € 38.000) tot € 462.000.

Vrijstelling van toepassing

Over de waarde van de bv minus de verkrijgingsprijs moet door de erfgenamen 26,9% inkomstenbelasting (box 2) worden betaald, ofwel € 119.436 (uitgaande van een verkrijgingsprijs van € 18.000). De erfbelasting wordt berekend over de waarde van de aandelen na aftrek van de inkomstenbelasting, zijnde € 342.564. Rekening houdend met de vrijstelling van € 21.282 komt die aanslag neer op € 51.381 . De totale heffing bedraagt dan: vennootschapsbelasting € 38.000 + inkomstenbelasting € 119.436 + erfbelasting € 51.381 = totale belasting € 208.817.