Belangrijke onderdelen van de jaarrekening voor de OR

9 april 2021 | Door redactie

Het is belangrijk dat een ondernemingsraad de jaarrekening van de organisatie goed bestudeert. De bestuurder baseert zijn plannen namelijk deels op deze cijfers. Welke onderdelen van de jaarrekening zijn van belang voor de OR?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR recht op inzage in de financiële cijfers van de organisatie (artikel 31a WOR). De jaarrekening is hier een belangrijk onderdeel van. Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. De balans geeft een momentopname weer van de bezittingen (activa) en de schulden (passiva). De winst- en verliesrekening bevat een overzicht van de resultaten van de opbrengsten en de kosten. Daarnaast licht de directie in het directieverslag het jaar toe, waarbij aandacht is voor belangrijke gebeurtenissen. Middelgrote en grote organisaties geven bovendien nog inzicht in de inkomsten en uitgaven via het kasstroomoverzicht en een toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. Tot slot bevat de jaarrekening een accountantsverklaring (infographic) als het document is gecontroleerd door een accountant.

OR besteedt extra aandacht aan directieverslag

De OR doet er goed aan om extra aandacht te besteden aan de volgende onderdelen van het jaarverslag:

  • Directieverslag: het beeld dat de directie schetst, zou overeen moeten komen met het beeld dat de OR van de organisatie heeft gekregen in overlegvergadering. De OR doet er goed aan de bestuurder kritische vragen te stellen over in het oog springende punten.
  • Accountantsverklaring: de account geeft door middel van een goedkeurende verklaring aan dat de cijfers voldoen aan de richtlijnen. Als de accountant deze verklaring niet afgeeft, kan hij niet bevestigen dat de jaarrekening volledig is. Dat kan een reden zijn voor de OR zijn om te achterhalen of de informatie die de bestuurder met de OR deelt, wel volledig is.
  • Ratio’s: Uit de ratio’s blijkt hoe de organisatie er financieel voor staat. Zo geeft de liquiditeit aan of er voldoende kasgeld is om kortlopende schulden te betalen en blijkt uit de rentabiliteit hoe winstgevend de organisatie is. Bij ongunstige cijfers doet de OR er goed aan de bestuurder te vragen of er voor werknemers reden is voor zorg. Gunstige cijfers kunnen een aanleiding zijn om een initiatiefvoorstel (tool) te doen voor een investering in de werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van scholing. Het initiatiefrecht van de OR is vastgelegd in artikel 23, lid 3 WOR.