OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

13 maart 2024 | Door redactie

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of zich hiervoor wil verzekeren via UWV. Tot 1 april kan hij een wijziging doorgeven voor de tweede helft van 2024. Dat moet in overleg met de ondernemingsraad (OR), want de OR heeft hierbij adviesrecht.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet of WGA, of dat zij zich hiervoor willen verzekeren via UWV. Als de bestuurder zijn keuze wil wijzigen, moet hij zijn aanvraag uiterlijk 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Voor de periode juli tot en met december is de deadline 31 maart. Hij moet zijn voorgenomen besluit wel eerst voorleggen aan de OR. De OR heeft hierbij namelijk recht op een adviesaanvraag (artikel 25, lid 1m WOR).

Bestuurder moet OR tijdig om advies vragen bij keuze eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn niet verplicht om zich via UWV te verzekeren voor het risico op loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Hij hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dit is een groot financieel risico. Eigenrisicodragers brengen dit risico daarom meestal onder bij een particuliere verzekeraar. Omdat de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap een belangrijke beleidsmatige beslissing is, is het van belang om een goede afweging te maken van de verschillende opties (artikel).

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing ziekte- en verzuimbeleid

Bij zijn advies moet de OR niet alleen rekening houden met de financiële gevolgen van de keuze. Als de organisatie eigenrisicodrager wordt, brengt dat ook langdurige re-integratieverplichtingen met zich mee. Daar moet de organisatie de capaciteit en middelen voor hebben. Een wijziging van de keuze voor het eigenrisicodragerschap of verzekering via UWV kan ook tot gevolg hebben dat het verzuim- of re-integratiebeleid moet worden aangepast. In zijn advies kan de OR daarbij op voorhand al een rol voor zichzelf opeisen. Bij wijziging (of invoering of intrekking) van het ziekte- en verzuimbeleid heeft de OR namelijk instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).

Volgend keuzemoment eigenrisicodragerschap alvast in de agenda

De bestuurder heeft tot en met 31 maart de tijd om zijn keuze te wijzigen. Deze keuze heeft dan betrekking op het tweede halfjaar van 2024. Hierna is de eerstvolgende wijzigingsmogelijkheid per 1 januari 2025. Als de bestuurder vanaf volgend jaar eigenrisicodrager wil worden of zich voor de ZW of WGA wil verzekeren via UWV, moet hij zijn keuze voor 1 oktober 2024 aan de Belastingdienst doorgeven. De OR doet er verstandig aan om het keuzemoment als vast agendapunt te noteren voor de halfjaarlijkse overlegvergadering. Dan komt het onderwerp minimaal twee keer per jaar vanzelf ter sprake.

Er zitten nogal wat haken en ogen aan een overstap tussen publieke verzekering en eigenrisicodragerschap voor de ZW en WGA. Maak daarom een zorgvuldige afweging. De toolbox Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in zes stappen helpt u hierbij.

Meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie de loondoorbetaling bij ziekte correct.