Nieuwe opmaak jaarrekening kleine onderneming

7 oktober 2016 | Door redactie

Kleine ondernemingen die na afloop van het boekjaar 2016 de jaarrekening opmaken met behulp van fiscale waarderingsgrondslagen, kunnen gebruikmaken van de aanknopingspunten die de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) onlangs heeft gepubliceerd in een Handreiking.

De Handreiking is opgesteld omdat de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de praktijk veel vragen oproept onder ondernemingen die onder het jaarrekeningregime (tool) van kleine ondernemingen vallen. Het gebruik van deze grondslagen is niet verplicht als kleine ondernemingen de jaarrekening opmaken, maar als hiervoor wordt gekozen moeten alle posten volgens de fiscale waarderingsgrondslagen verwerkt worden. Voor de exacte inhoud van deze grondslagen is er in de Handreiking verwezen naar wet- en regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie.

Verwerking en waardering

De belangrijkste aandachtspunten over de verwerking en waardering die kleine ondernemingen moeten verwerken als zij de jaarrekening opmaken volgens fiscale waarderingsgrondslagen zijn:

  • Deelnemingen (tool) worden gewaardeerd als kapitaalbelang volgens de toegepaste fiscale waarderingsgrondslag. Als er in de boekhouding wordt gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde geldt dat ook voor de jaarrekening;
  • In de jaarrekening wordt geen latente belasting verwerkt;
  • Een eventuele herinvesteringsreserve behoort tot het eigen vermogen en een vrijval van deze reserve wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt;
  • Kosten voor groot onderhoud die in een fiscale kostenegalisatiereserve ondergebracht worden, maken onderdeel uit van het eigen vermogen;
  • Als er aan de voorwaarden is voldaan, mogen ingekochte eigen aandelen geactiveerd worden.

In het nieuwsartikel Jaarverslag 2016: nieuwe regels foutherstel vindt u aanvullende informatie voor het opmaken van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten