Nieuwe aanpak van zwangerschapsdiscriminatie

24 maart 2017 | Door redactie

Veel vrouwen worden gediscrimineerd vanwege hun zwangerschap. Om deze discriminatie aan te pakken, heeft het kabinet met betrokkenen het actieplan zwangerschapsdiscriminatie opgesteld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat diverse partijen extra maatregelen gaan nemen om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Dit is niet overbodig: volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de vrouwen last van deze discriminatie. De ongelijke behandeling kan zich op verschillende manieren uiten. Denk aan ongelijke kansen in een sollicitatieprocedure, het niet krijgen van contractverlenging, moeilijkheden bij het opnemen van verlof of een bewust onvriendelijke benadering.

Actieplan gericht op toezicht, voorlichting en melding

Het actieplan (pdf) bestaat uit dertien extra maatregelen die voor meer begrip voor zwangere vrouwen moet zorgen. Zo gaat het team arbeidsmarktdiscriminatie van Inspectie SZW gerichter toezicht houden en organisaties beter informeren. Ook diverse andere organisaties – waaronder de GGD, het Voedingscentrum, de NVAB en Rijksoverheid – gaan op verschillende manieren meer aandacht besteden aan voorlichting. De voorlichting moet er ook toe leiden dat werknemers de discriminatie gaan melden, bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens (tool).

Aanpak discriminatie ook een taak van de OR

De voorlichting is mede gericht op ondernemingsraden. In artikel 28, lid 3 van de Wet op ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat een OR discriminatie in de organisatie moet tegengaan en in het bijzonder moet letten op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Zwangerschapsdiscriminatie zou dus op de OR-agenda moeten staan. De OR kan de bestuurder ondersteunen om hiervoor beleid op te stellen. Denk aan ontwikkelen van een gedragscode (tool) en klachtenregeling (tool), het aanstellen van vertrouwenspersonen (tool) en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.