Herziening van Richtlijn Europese Ondernemingsraden

13 februari 2023 | Door redactie

Het Europese Parlement heeft ingestemd met aanbevelingen aan de Europese Commissie voor een herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Het doel van de herziening is om de positie van de Europese ondernemingsraad (EOR) te versterken en het overleg tussen de EOR en lokale ondernemingsraden te verbeteren.

Het Europese Parlement heeft op 2 februari 2023 een resolutie aangenomen, waarin aanbevelingen aan de Europese Commissie worden gedaan tot herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden, die in 1994 werd ingevoerd. Aanleiding hiervoor is het voorstel tot wijziging dat eind november 2022 door de Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken van het Europese Parlement werd aangenomen. In het voorstel is verduidelijkt wanneer sprake is van een internationale aangelegenheid waarbij de EOR moet worden betrokken. De nadruk ligt op het waarborgen van een tijdige en zinvolle raadpleging van de EOR. Verder wordt een extra verplicht vergadermoment met het hoofdbestuur ingevoerd en is het de bedoeling dat de vertrouwelijkheidsplicht tussen de EOR en lokale ondernemingsraad wordt opgeheven, zodat deze twee medezeggenschapsorganen meer vrijelijk informatie kunnen uitwisselen.

Aanpassingen in wetgeving moeten positie EOR versterken

In de besluitvorming heeft het Europees Parlement meegenomen dat het aantal multinationals in 2015 al ongeveer 45 keer groter was dan in de jaren ‘90. Ook telde de Europese Unie in 2020 al ongeveer 1.200 Europese ondernemingsraden, met in totaal 18.000 leden. Het is daarom van belang dat er aanpassingen in de wetgeving komen die de positie van de EOR versterken. Op basis van het voorstel moeten werkgevers streven naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in de EOR. Om de nakoming te bevorderen moeten de lidstaten volgens het voorstel doeltreffende, afschrikwekkende en evenredige sancties invoeren en de toegang tot de rechter beter waarborgen.

Herziening Richtlijn heeft nog geen gevolgen voor Nederlandse wetgeving

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie. Daarna moet ook de Raad van Ministers het nog aannemen. Als de herziening van de Richtlijn wordt aangenomen, moet de Nederlandse wetgeving (de Wet op de Europese ondernemingsraden, WEOR) hierop worden aangepast. Het kan dus nog een tijd duren voordat de voorgestelde wijzigingen in Nederland effect gaan hebben. Op grond van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden zijn werkgevers verplicht om een EOR in te stellen als er in twee opeenvolgende jaren gemiddeld ten minste 1.000 werknemers werkzaam zijn en de organisatie ten minste twee vestigingen in twee verschillende landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) heeft, met in iedere vestiging minimaal 150 werknemers.

Dit bericht is geschreven door Juultje van der Zanden, advocaat bij TaylorWessing, e-mail: j.vanderzanden@taylorwessing.com, telefoon: (088) 024 30 40.