Tweede Kamer keurt deel belastingpakket voor 2022 goed

15 november 2021 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft vier van de zes wetsvoorstellen van het belastingpakket voor 2022 aangenomen. Twee wetsvoorstellen zijn er nog aangehouden. Daarnaast zijn er nog wel twee andere fiscale wetsvoorstellen door de Kamer goedgekeurd. Nu is het nog wachten op aanname van deze voorstellen door de Eerste Kamer en wat er met de nog aangehouden wetsvoorstellen gaat gebeuren.

De op Prinsjesdag bekendgemaakte wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer niet allemaal aangenomen. De stemmingen over het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen zijn namelijk uitgesteld.

Aangenomen wetsvoorstellen door Tweede Kamer

De volgende zes wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer (eventueel met amendement) wel aangenomen:

 1. Belastingplan 2022 (pdf). Hierbij is één amendement aangenomen. Per 2023 wordt de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor het verbruik van energieproducten door energie-intensieve bedrijven afgeschaft.
 2. Overige fiscale maatregelen.
 3. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking: Hierbij is één amendement aangenomen; artikel 9, lid 1, onderdeel e, Wet VPB bepaalt dat een deel van de winst aftrekbaar is, in artikel 12ab, lid 1, Wet VPB staat dat bepaald inkomen in de heffing moet worden betrokken in Nederland. Zonder samenloopregeling zou het standpunt kunnen worden ingenomen dat de hybridemismatch-regels niet van toepassing zijn. Daarom wordt verduidelijkt dat de toepassing van artikel 9, lid 1, onderdeel e, Wet VPB beperkt is voor zover artikel 12ab, lid 1,Wet VPB van toepassing is.
 4. Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.
 5. Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel: Hierbij is één amendement aangenomen; de verkrijging van een vermogensbestanddeel onder algemene titel in het kader van een fusie of een splitsing wordt voor de toepassing van de flankerende maatregel van het voorgestelde artikel 8bd Wet VPB beschouwd als een rechtshandeling die vergelijkbaar is met een kapitaalstorting, winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal of liquidatie-uitkering
 6. Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting. 

Belangrijkste aangenomen moties

Daarnaast zijn er nog een aantal moties aangenomen. Ve belangrijksten voor de belastingplichtige staan hieronder :

 • Motie over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen.
 • Motie over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief.
 • Motie over de Kamer informeren over noodzakelijke wetsaanpassingen naar aanleiding van een internationaal winstbelastingakkoord.
 • Motie over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet.
 • Motie over een aanpak van belastingontwijking met zo min mogelijk afzwakkingen en vrijstellingen.
 • Motie over effect fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken.

Bijlagen bij dit bericht