Kabinet maakt gehakt van koopkrachtplannen Tweede Kamer

2 oktober 2023 | Door redactie

Voor de koopkrachtplannen die de partijen in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen via moties hebben aangenomen is volgens het kabinet niet in alle gevallen voldoende budgettaire dekking aangegeven. Wat het kabinet betreft moeten er dus een flink aantal moties van tafel.

Het demissionaire kabinet heeft in de Miljoenennota 2024 een pakket van maatregelen voorgesteld om de koopkracht te verbeteren. Dit pakket bestaat onder andere uit een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget voor een totaalbedrag van € 2 miljard. Dit pakket moet voorkomen dat het aantal mensen in armoede toeneemt. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer verschillende moties aangenomen die de koopkracht nog meer moet verbeteren. Daarbij hebben ze ook aangegeven waar dit extra geld vandaan moet komen. Het kabinet heeft in een brief gereageerd op de voorgestelde dekkingsmaatregelen van de extra koopkrachtplannen. 

Verlenging korting benzine-dieselaccijns

Door de Kamer is een motie aangenomen dat er een verlenging van de korting op benzine- en dieselaccijns moet komen en ook dat de energiebelasting met € 200 miljoen moet worden verlaagd voor huishoudens. De dekking van deze motie zou moeten komen uit de structurele middelen van de Aanvullende Post (uitgezonderd SZW en VWS), meeropbrengsten in de aardgasbaten en indien nodig middelen uit het Nationaal Groeifonds. Het kabinet stelt in de brief dat de dekking niet conform de begrotingsregels is. Ook leiden de maatregelen tot voordeel voor alle Nederlanders, terwijl het kabinet heeft gekozen voor maatregelen die specifiek gericht zijn op de kwetsbare huishoudens.

Wettelijk minimumloon met 1,7% stijgen

Ook zou het wettelijk minimumloon met ingang van 2024 met 1,7% extra moeten stijgen, bovenop de reguliere aanpassing aan de prijsstijgingen die altijd per 1 januari plaatsvindt. Daarnaast wil de Kamer een bezuiniging op het kindgebonden budget terugdraaien en de overheidsbijdrage aan de kinderopvang verhogen. De dekking van deze maatregelen moet komen uit:

  1. Het belasten van de inkoop van eigen aandelen gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend, met een opbrengst van € 1,2 miljard.
  2. Een verhoging van de bankenbelasting met € 350 miljoen.
  3. Een verhoging van het (top)tarief in box 2 en box 3 met 2%, met een opbrengst van € 450 miljoen.

In de brief geeft het kabinet aan dat deze dekking niet volgens de begrotingsregels is omdat hogere uitgaven aan de inkomstenkant worden gedekt. Daarnaast is de voorgestelde dekking onvoldoende. De motie wordt dan ook ontraden

Vliegbelasting voor overstappers

Verder is er een motie aangenomen die het kabinet oproept om óók een vliegbelasting in te voeren voor passagiers die overstappen en voor privéjets. Met de opbrengst van deze heffing zou het tarief in de eerste schijf van de belasting op gas verlaagd moeten worden. Het kabinet stelt dat een dekking via de vliegbelasting op transferpassagiers pas op zijn vroegst uitvoerbaar is vanaf 1 januari 2025.

Opbrengst ongewenste belastingconstructies wel halen

Daarnaast is er een motie aangenomen die stelt dat de geplande opbrengst van de aanpak van ongewenste belastingcontructies en niet-werkende fiscale regelingen wel gehaald moet gaan worden. Hierdoor zou er geen verhoging van het tarief van de inkomstenbelasting in 2024 hoeven plaats te vinden. Ook deze motie ziet het kabinet niet zitten. Als de Kamer geen keuze maakt in welke fiscale regelingen of constructies kunnen worden ingezet voor de invulling van deze motie, kan het kabinet de motie niet uitvoeren.

 

 

 

Bijlagen bij dit bericht

Wettelijk minimumloon berekenen
Tools | Rekentools