Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

29 maart 2019

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?

Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden.

  • De persoon heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het verwerken van zijn gegevens voor een of meer doelen
  • De verwerking is noodzakelijk omdat de organisatie daarmee rechten en verplichtingen naleeft op het gebied van arbeidsrecht of het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht
  • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander persoon te beschermen. Hierbij is de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat zijn toestemming te geven (denk aan bewusteloosheid)
  • Een stichting, vereniging of andere instantie zonder winstoogmerk verricht de verwerking in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten. Denk aan een kerk die haar leden op de hoogte wil houden. Een voorwaarde is dat de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de (oud-)leden van de instantie of op personen die regelmatig contact met de instantie onderhouden. Een andere eis is dat de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten de instantie worden verstrekt en er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen
  • Het gaat om persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt
  • De verwerking is noodzakelijk in het kader van een rechtsvordering of omdat een gerecht handelt in het kader van de rechtsbevoegdheid
  • De verwerking is noodzakelijk vanwege zwaarwegend algemeen belang, op grond van Nederlandse of EU-brede wet- en regelgeving. Hierbij moet het middel passen bij het doel, het recht op bescherming van persoonsgegevens nageleefd worden de grondrechten en fundamentele belangen van de betrokkene met passende maatregelen beschermd worden
  • De verwerking is noodzakelijk voor re-integratie of begeleiding van een werknemer tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hierbij kunt u denken aan beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van een werknemer, medische diagnose stellen of het verstrekken van gezondheidszorg
  • Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege algemeen volksbelang. Voorbeelden zijn bescherming tegen ernstige gevaren voor de gezondheid of het verzekeren van veiligheid van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen
  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang. Denk aan wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die bewaard moeten blijven vanwege het algemeen belang.