Wat zijn de AVG-rechten van betrokkenen?

7 oktober 2020

Op welke rechten kan een betrokkene van wie ik de gegevens heeft verwerkt, allemaal een beroep doen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Betrokkenen zijn alle personen van wie u de persoonsgegevens heeft verwerkt. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers, maar ook donateurs, vrijwilligers of zakenrelaties. Sinds 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten.

Recht op informatie

U moet een betrokkene informeren dat u zijn persoonsgegevens verwerkt, en met welk doel. In de AVG staat welke informatie u allemaal aan een betrokkene moet verstrekken.

Recht op rectificatie

Een betrokkene mag onjuiste persoonsgegevens laten rectificeren. De rectificatie moet meteen plaatsvinden.

Recht op inzage

Een betrokkene mag weten hoe zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Daarom moet u bepaalde informatie aan hem verstrekken, zoals het doel van de verwerking, met wie de persoonsgegevens worden gedeeld en hoe lang de data worden opgeslagen.

Recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid houdt in dat u persoonsgegevens moet wissen als:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt dan de bedoeling was;
  • de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken;
  • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking

De verzamelde persoonsgegevens mogen soms (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd worden, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet juist zijn overgenomen of op onrechtmatige manier zijn verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Een betrokkene moet zijn gegevens kunnen opvragen in ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm’. Ook kan hij deze gegevens ongehinderd aan een ander kantoor over (laten) dragen.

Recht op bezwaar

Een betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als er niet zorgvuldig is omgegaan met zijn gegevens, of vanwege het algemeen belang.