Verplicht arbeidsgehandicapte in dienst nemen

1 november 2012 | Door redactie

De Wet werken naar vermogen wordt vervangen door een Participatiewet. Deze nieuwe Participatiewet moet op 1 januari 2014 worden ingevoerd. Een van de gevolgen is dat middelgrote en grote werkgevers verplicht worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dat staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA op 29 oktober 2012 hebben gesloten.

Vanaf 1 januari 2014 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. De huidige Wajongers en WSW'ers (mensen die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen) worden – in tegenstelling tot wat in de Wet werken naar vermogen (WWNV) werd voorgesteld – niet herkeurd.

Quotum voor arbeidsgehandicapten

De instroom in de sociale werkvoorziening stopt ook per 2014. Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Gemeentes krijgen een grote rol in het begeleiden van deze mensen naar werk. Voor middelgrote en grote werkgevers komt er een quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk – over een periode van zes jaar – ingevoerd. Een werkgever die zich niet aan het quotum houdt, kan een boete krijgen.
Voor de hele doelgroep wordt straks een systeem van loondispensatie ingevoerd, zoals dat nu in de Wajong bestaat. Bij loondispensatie mag een werkgever minder dan het wettelijk minimumloon betalen als een werknemer door een arbeidsbeperking minder productief is. Via de gemeente kan de werknemer in aanmerking komen voor een aanvulling op het loon. Aan de uitwerking van de loondispensatieregeling wordt nog gewerkt.

Mobiliteitsbonus voor arbeidsgehandicapten

Meer arbeidsgehandicapten komen in aanmerking voor de mobiliteitsbonus, die als doel heeft om de arbeidsparticipatie te stimuleren. De bedoeling is om deze verruiming op 1 januari 2013 in te voeren. Als dat niet vóór die datum lukt, krijgt de bonus terugwerkende kracht.
Voor de invoering van de WWNV bestonden vergevorderde plannen. Het wetsvoorstel werd echter controversieel verklaard toen het kabinet viel. In het regeerakkoord komt het voorstel nu in aangepaste vorm terug. De Participatiewet vervangt de WSW, de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong.