Moeten schoonmakers zelf hun BHV regelen?

22 juli 2019

’s Avonds, als onze BHV’ers naar huis zijn, reinigen ingehuurde schoonmakers ons kantoor. Is het schoonmaakbedrijf zelf verantwoordelijk voor de BHV?

Ja, het schoonmaakbedrijf is zelf verantwoordelijk voor de BHV. Maar let goed op, want ook uw organisatie heeft een verantwoordelijkheid. Voor u als opdrachtgever is het schoonmaakbedrijf een derde partij die werkzaamheden uitvoert in uw pand. Een opdrachtgever of werkgever moet zorgdragen voor de veiligheid van derden (artikel 10 van de Arbowet). De schoonmakers zijn werknemers van de opdrachtnemer. Hij moet ervoor zorgen dat hij doeltreffende BHV-maatregelen heeft genomen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding, evacuatie van personen en afstemming met de externe hulpverleningsorganisaties (artikel 3, lid sub e van de Arbowet).

Schoonmaakovereenkomst

Schoonmakers zijn vaak alleen aan het werk en hun werkgever zal hiervoor dan ook voorschriften moeten opstellen. Onder welke voorwaarden en met welke middelen mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd? Hierbij is aandacht nodig voor zaken als noodnummers, zelfredzaamheid en bekendheid met procedures en afspraken van de locaties. De verdeling van de verantwoordelijkheid kan uw organisatie afstemmen in de schoonmaakovereenkomst (wie doet wat en wat te doen bij calamiteiten). Het is niet gebruikelijk dat de opdrachtgever een BHV’er levert, dat hoort meer bij de uitvoerende partij. Die kan er ook voor kiezen om werknemers nooit in hun eentje te laten werken. De opleiding van de BHV’er kan maatwerk zijn, afgestemd op de risico’s van uw organisatie en de risico’s van de uitvoering van de werkzaamheden. Deze zaken nemen het schoonmaakbedrijf en uw organisatie in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op. U als opdrachtgever moet toezicht houden op de naleving van de gemaakte afspraken en zo nodig corrigerende maatregelen treffen.