Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

10 april 2024 | Door redactie

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpassingen. Hierin worden ook een aantal wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet voorgesteld.

In de Verzamelwet SZW 2025 worden een aantal kleine tekortkomingen in verschillende wetten rechtgetrokken. De Verzamelwet bevat ook een paar veranderingen van artikelen van de Arbowet. Die hebben onder andere betrekking op:

  • Uitzondering verwerking gezondheidsgegevens

Het verwerken van gezondheidsgegevens is in beginsel verboden. Omdat bij meldingsplichtige arbeidsongevallen er een ongevalsonderzoek zal plaatsvinden, moet de werkgever zo veel mogelijk informatie over het ongeval verstrekken, waaronder over het slachtoffer. Hij ontkomt er dan niet aan om gegevens over de gezondheid te verwerken. Daarom wordt aan artikel 9 van de Arbowet een nieuw lid toegevoegd dat verduidelijkt dat het in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen verbod om gegevens over de gezondheid te verwerken, niet van toepassing is als de werkgever dit doet en het noodzakelijk is om een meldingsplichtig arbeidsongeval te melden en hier over te rapporteren aan de Arbeidsinspectie.

  • Uitbreiding onderzoeksplicht Arbeidsinspectie

DE SER adviseert in de Arbovisie 2040 een onderzoeksplicht voor de Arbeidsinspectie als een bedrijfsarts of een andere kerndeskundige de inspectie verzoekt om een onderzoek in te stellen naar een ongezonde of onveilige situatie op de werkvloer. Volgens artikel 24 van de Arbowet is de Arbeidsinspectie nu al verplicht om een melding of verzoek van een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op te volgen. Daaraan worden nu de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen toegevoegd. De Arbeidsinspectie is verplicht hun meldingen te onderzoeken.

  • Stijging WGA-premie

Als de werkgever eigenrisicodrager wordt, blijven de bestaande uitkeringslasten achter bij UWV. Dit zijn de zogenoemde staartlasten. De werkgever stelt er geen premie meer tegenover, maar de lasten moeten wel betaald worden. Dat wordt gedaan vanuit het staartlastvermogen. Dat is onderdeel van de Werkhervattingskas. Door het staartlastvermogen op te heffen en de WGA-staartlasten toe te voegen aan de overige WGA-uitkeringen, gaat het negatieve staartlastvermogen op in het reguliere WGA-vermogen in de Werkhervattingskas. Hierdoor kan de WGA-premie voor werkgevers op termijn licht stijgen. Vanaf 1 januari 2025 worden de staartlasten ook in de WGA-berekening meegenomen.

  • Aanpassing definitie PSA

De definitie van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verbeterd om het begrip beter leesbaar te maken. Door de toevoeging ‘blootstelling aan’ wordt verduidelijkt dat bijvoorbeeld niet het pesten, maar het ondergaan van pesten onder de definitie valt. Dit verandert niets aan de verantwoordelijkheid en verplichtingen van de werkgever. Die moet beleid voeren om PSA tegen te gaan. Ook wordt seksuele intimidatie apart benoemd in plaats van als onderdeel van ‘direct onderscheid’. De volledige documenten zijn te raadplegen op internetconsultatie.nl/verzamelwet2025. Daar staat ook de link om te reageren op het wetsvoorstel.