Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

25 januari 2024 | Door redactie

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften en werkinstructies niet goed kunnen lezen, neemt de kans op arbeidsongevallen toe.

Naar schatting zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland laaggeletterd. Meer dan de helft van hen heeft een baan. In ‘Samen werken aan taal: Een advies over laaggeletterdheid’ roept de Sociaal-Economische Raad (SER) overheid en werkgevers op om beter samen te werken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Werkgevers hebben er belang bij om laaggeletterdheid aan te pakken omdat het de communicatie in de organisatie verbetert en daarmee ook de veiligheid en de productiviteit.

Instructies en voorschriften worden niet begrepen

Werknemers die laaggeletterd zijn', kunnen instructies en voorschriften soms niet goed lezen en begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan instructies over de werking van machines en het gebruik van gereedschappen en bepaalde stoffen (artikel). Daardoor neemt de kans op een arbeidsongeval of schade aan materiaal en goederen toe. Ook neemt de kans op fouten toe.

Maatregelen in lijn met taalbeheersing werknemer

In de Arbowet (artikel 3 lid 1c) staat dat werkgevers maatregelen moeten laten aansluiten bij het vermogen en de vaardigheden van de werknemer. De werkgever moet de werkplek, de werkmethode en de arbeidsmiddelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hieraan aanpassen. Zijn er veiligheidsrisico’s door gebrekkige taalbeheersing van werknemers, dan moet de werkgever dit oplossen. Dat is lastig, want laaggeletterden weten hun probleem vaak goed te verbergen.

Taalniveau werknemer vaststellen

Het is dus zaak zo snel mogelijk het taalniveau van werknemers vast te stellen.Vooral van risicogroepen zoals arbeidsmigranten, praktisch opgeleiden en uitzendkrachten. Het gebruik van beeldtaal kan helpen de veiligheid te bevorderen, zoals veiligheidstekens en pictogrammen, net zoals het gebruik van kleuren en symbolen. Hierdoor kunnen werknemers snel zien wat ze moeten doen of laten. Ook het aanbieden van taaltrainingen verbetert de veiligheid.