COR: spin in het web van medezeggenschap

Als een bestuurder meer ondernemingen heeft, is het zinvol om een centrale ondernemingsraad (COR) op te richten. De COR is een overkoepelende ondernemingsraad die rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de landelijke directie. Een goed overleg met de ‘onderliggende’ raden is daarbij van belang.

12 juni 2020 | Door redactie

Een grote organisatie heeft vaak meerdere vestigingen of dochterondernemingen met ieder een eigen OR. Die OR heeft invloed op het lokale beleid. Als de besluitvorming echter op centraal niveau plaatsvindt, is de bestuurder verplicht om een centrale ondernemingsraad in te stellen als dat de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevordert (artikel 33 WOR).

Goede onderlinge afstemming extra belangrijk bij COR

De COR kan behoorlijk groot zijn. In de COR zitten namelijk niet alleen leden van alle onderliggende (groeps)ondernemingsraden, maar ook vertegenwoordigers van bedrijfsonderdelen die geen OR hebben, maar bijvoorbeeld een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Dat maakt een goede samenhang binnen de COR en een goede afstemming met de onderliggende medezeggenschapsorganen van groot belang.

COR richt zich op onderwerpen van gemeenschappelijk belang

De COR heeft dezelfde bevoegdheden als een OR, maar gebruikt deze voor zaken die van gemeenschappelijk belang van de organisatie zijn (artikel 35 WOR). Volgens de WOR is het niet toegestaan dat verschillende medezeggenschapsorganen over hetzelfde onderwerp hun zegje doen. Ook heeft de COR adviesrecht bij de aanstelling van de landelijke directie. Het is verstandig als de COR de betrokken ondernemingsraden om advies vraagt bij gemeenschappelijke onderwerpen, zodat de onderliggende raden ook (indirect) invloed kunnen uitoefenen. De COR moet dit dan wel vastleggen in het COR-reglement. Het is om die reden wenselijk als de besluitvorming in fasen verloopt. Dat geeft de raden de gelegenheid om mee te denken en te adviseren over het standpunt van de COR.

COR-lid moet stoppen als zijn OR-lidmaatschap eindigt

De onderliggende ondernemingsraden bepalen welke leden in de COR zitting nemen. Bij de bedrijfsonderdelen zonder OR kiezen de werknemers de COR-leden uit hun midden. Een COR-lid kan in de COR blijven zolang hij in de OR zit. Stapt hij uit de OR, dan vervalt daarmee ook zijn lidmaatschap van de COR. Het is dan ook aan te raden om COR-verkiezingen kort na de OR-verkiezingen (artikel) te houden. Daarbij is het ook verstandig om meteen plaatsvervangers te kiezen. Is een COR-lid verhinderd, dan zorgt het plaatsvervangend lid voor continuïteit.