Checklist voor vooroverleg met de Belastingdienst

13 augustus 2018 | Door redactie

Als een werkgever twijfelt aan de manier waarop wet- en regelgeving in een bepaalde situatie moet worden uitgelegd, kan hij vooroverleg plegen met de Belastingdienst. Onlangs publiceerde de fiscus een checklist die werkgevers kunnen gebruiken als het vooroverleg over het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder gaat.

Een vooroverleg met de inspecteur van de Belastingdienst is een manier om vooraf informatie te krijgen over de juiste toepassing van de fiscale wetten en regels. Een werkgever kan een brief aan de Belastingdienst sturen waarin hij uitlegt wat de situatie is waarover onduidelijkheid bestaat. De inspecteur laat vervolgens weten hoe de werkgever de wetgeving moet interpreteren en hoe hij bijvoorbeeld de premies werknemersverzekeringen moet bepalen, de bijtelling voor de auto van de zaak moet berekenen of het gebruikelijk loon (tool) van de directeur-grootaandeelhouder (dga) moet bepalen.

Verzoek indienen op deze manier

Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst zijn verzoek om een vooroverleg beantwoordt, moet de werkgever het schriftelijk indienen bij zijn belastingkantoor. Hij moet daarbij de volgende zaken vermelden:

  • de kwestie waarover hij een standpunt vraagt;
  • alle relevante feiten en omstandigheden;
  • de fiscale gevolgen van de toekomstige handelingen.

Onlangs publiceerde de Belastingdienst een checklist die speciaal bedoeld is voor het indienen van een verzoek om een vooroverleg over het gebruikelijk loon van de dga. Deze checklist schrijft voor  wat de werkgever in die situatie moet vermelden naast bovenstaande basisgegevens:

  • een gedetailleerde omschrijving van de aard en de omvang van de werkzaamheden van de dga;
  • lonen van werknemers in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • een onderbouwing waarom dit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de organisatie;
  • de argumenten waarom voor de dga geen of een lager gebruikelijk loon zou moeten gelden.

Ontbreken deze gegevens, dan neemt de Belastingdienst het verzoek tot vooroverleg niet in behandeling.

Geen bezwaar mogelijk

Het antwoord van de inspecteur bevat zijn standpunt over de kwestie. De werkgever mag daaraan vertrouwen ontlenen: hij mag er vanuit gaan dat hij juist handelt als hij handelt zoals de inspecteur in het vooroverleg aangeeft. Het gaat niet om een beschikking en de werkgever kan dus geen bezwaar aantekenen tegen de informatie in het standpunt.