App voor risico’s werken met gevaarlijke stoffen

1 mei 2018 | Door redactie

Werknemers die denken dat zij in hun werk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, kunnen dit voortaan zelf checken met een nieuwe app, de Stoffencheck. De app is een initiatief van Inspectie SZW en vakbond FNV.

Uit onderzoek (pdf) eerder dit jaar in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat werkgevers de registratieplicht voor gevaarlijke stoffen onvoldoende naleven. Daardoor weten werknemers niet precies welke risico’s zij lopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Vooral in kleinere organisaties, die vaak geen volledige of actuele risico-inventarisatie en –evaluatie hebben waaruit de risico’s kunnen blijken, is de werknemer niet op de hoogte. Met de Stoffencheck kunnen werknemers zelf checken of de arbeidsomstandigheden veilig zijn.   

Risico van blootstelling bepalen met Stoffencheck

De app Stoffencheck geeft informatie over de risico’s van de stoffen, de kans op een beroepsziekte en welke maatregelen nodig zijn om wel veilig te werken. Werknemers kunnen zien wat de betekenis is van pictogrammen die op verpakkingen staan van stoffen waarmee ze moeten werken. De app geeft ook uitleg over H (hazard)- en P (precaution)-zinnen (gevarenaanduidingen op verpakkingen) en de grenswaarden van stoffen en geeft aan welke maatregelen werknemers zelf kunnen nemen om veilig te werken. De app geeft aanknopingspunten om met de werkgever te praten over veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen.De app is verkrijgbaar in de App Store en  Google Play Store

Bedrijfsarts niet op de hoogte van risico’s

Werkgevers zijn onder meer verplicht om de aard, mate en duur van blootstelling te registreren voor de volgende zaken: gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende en mutagene stoffen, biologische agentia, lawaai, kunstmatige optische straling en elektromagnetische velden. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de individuele blootstellingsregistratie. Dit blijkt in de praktijk nauwelijks te gebeuren, met uitzondering van grote bedrijven in de chemische sector en academische ziekenhuizen. Hierdoor is niet alleen de werknemer niet op de hoogte, ook de bedrijfsarts weet niet welke risico’s een individuele werknemer loopt. Hij kan dan geen advies geven.