Wat is het voordeel van doteren aan de oudedagsreserve?

15 januari 2021

Kunt u mij uitleggen wat het voordeel is van (jaarlijks) doteren aan de oudedagsreserve?

Het opbouwen van een oudedagsreserve (OR) gebeurt door het opzij zetten van een gedeelte van de winst van uw onderneming. Over het gedeelte dat u opzij zet, hoeft u geen IB te betalen. De OR wordt namelijk pas belast op het moment dat deze vrijvalt. In principe gaat het dus om belastinguitstel. Het opbouwen van een OR is mogelijk voor een ondernemer die aan het urencriterium voldoet en bij het begin van het kalenderjaar nog geen 66 jaar en vier maanden oud is.

De toevoeging bedraagt voor 2021 9,44% (2020: 9,44%) van de winst uit onderneming, maar is niet meer dan € 9.395 (2020: € 9.128). Voor de hoogte van de toevoeging geldt nog een aanvullende begrenzing. De toevoeging mag namelijk niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar, verminderd met de stand van de reserve aan het begin van het kalenderjaar.

Er zijn verschillende oorzaken op te noemen waardoor de OR, al dan niet geheel, vrijvalt. De eerste is als u in het betreffende jaar (een deel van) de reserve wilt omzetten in een lijfrente of in een bankspaarproduct. De tweede oorzaak van afname kan zich voordoen als aan het einde van het kalenderjaar de OR hoger is dan het ondernemingsvermogen. U moet het verschil verplicht aan de winst toevoegen in de volgende omstandigheden:

  • U heeft in het kalenderjaar (een gedeelte van) uw onderneming gestaakt..
  • U was bij de aanvang van het kalenderjaar 66 jaar en vier maanden of ouder.
  • U voldeed in het kalenderjaar en in het voorafgaande kalenderjaar niet aan het urencriterium

Liquiditeitsvoordeel

De OR geeft u de mogelijkheid te sparen voor uw oude dag. Maar let wel op: in eerste instantie is het slechts een fiscale aftrekpost die op het moment van toevoeging aan de OR liquiditeitsvoordeel schept. Maar de fiscale claim blijft wel bestaan. Zorg dus dat u bij toevoeging aan de OR genoeg liquide middelen opzij zet om deze claim te voldoen of om een lijfrente of bankspaarproduct aan te kopen.