Boetes bij nalaten mededeling S&O op de schop

20 september 2016 | Door redactie

De manier waarop boetes worden berekend voor het niet (tijdig) doen van mededeling over de uren en kosten van speur- en ontwikkelingswerk, moet simpeler. In de Prinsjesdagstukken is deze vereenvoudiging uitgewerkt.

Als een werkgever de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) mag toepassen, moet hij altijd het aantal werkelijk bestede S&O-uren en de gerealiseerde kosten en uitgaven doorgeven aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). Doet hij dit niet of niet op tijd, dan krijgt hij een boete. Nu is die boete gelijk aan het bedrag van de S&O-correctieverklaring, maar kan hij worden gematigd omdat de overtreding niet zo ernstig is.

Maximaal € 2.500 boete

Omdat het om een administratieve fout gaat, is de boete in de praktijk nooit hoger dan € 2.500. Dit maximumbedrag wordt daarom in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) opgenomen. Daarna wordt het iedere vijf jaar geëvalueerd.

Boetes volgens verzuimboeteprocedure AWR

Daarnaast gaat voor zo’n overtreding in de toekomst dezelfde procedure gelden als voor verzuimboetes volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Deze is lichter en eenvoudiger in de uitvoering. Bij fraude of grove nalatigheid kan nog wel worden teruggevallen op de huidige zwaardere procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht (AWB).

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.