Inhoud jaarrekening micro-onderneming concreet

6 oktober 2016 | Door redactie

Micro-ondernemingen die na afloop van het boekjaar 2016 de jaarrekening opmaken met behulp van fiscale waarderingsgrondslagen, kunnen gebruikmaken van de aanknopingspunten die de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) onlangs heeft gepubliceerd in een Handreiking.

De Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen is alleen van toepassing op de jaarrekening van ondernemingen die:

  • onder het jaarrekeningregime (tool) van de micro-ondernemingen vallen; en
  • ervoor kiezen om fiscale waarderingsgrondslagen te gebruiken in de jaarrekening.

De Handreiking gaat in op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening van de micro-onderneming. Voor de exacte inhoud van deze grondslagen wordt er in de Handreiking (pdf) verwezen naar wet- en regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie.

Vrijstelling van een toelichting bij de jaarrekening

De belangrijkste aandachtspunten die een micro-onderneming moet toepassen bij het opstellen van een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen zijn:

  • Boven de balans (tool) staat of de balans voor of na resultaatbestemming is opgesteld;
  • Iedere micro-onderneming is vrijgesteld van het maken van een toelichting, de vermelding ‘Fiscale waarderingsgrondslagen toegepast’ is voldoende;
  • Wettelijke reserves hoeven niet apart in de balans komen te staan en kosten die niet of deels in aftrek worden gebracht, komen niet als afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening;
  • Deelnemingen (tool) worden gewaardeerd als kapitaalbelang;
  • Verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting komt in de balans en de winst-en-verliesrekening te staan en latente belastingen komen niet aan bod;
  • Een eventuele herinvesteringsreserve (tool) behoort tot het eigen vermogen, hierdoor komt deze reserve niet in de winst-en-verliesrekening (tool) terug, tenzij deze reserve wordt aangesproken;
  • Kosten voor groot onderhoud die in een fiscale kostenegalisatiereserve ondergebracht worden, maken onderdeel uit van het eigen vermogen.

In het nieuwsartikel Jaarverslag 2016: nieuwe regels foutherstel vindt u aanvullende informatie voor het opmaken van de jaarrekening over het boekjaar 2016.