Vrijstelling voor de jaarrekening micro-onderneming

1 maart 2024 | Door redactie

Op basis van de groottecriteria hebben ondernemingen verplichtingen voor wat betreft het opstellen, vaststellen en publiceren van de jaarrekening. De wet onderscheidt drie groottes: micro, klein, middelgroot en groot. Micro-ondernemingen kennen naast verplichtingen ook vrijstellingen.

Er is sprake van een micro-onderneming als u een balanstotaal van maximaal € 450.000 heeft en een netto-omzet van maximaal € 900.000. Daarnaast moeten er gedurende het boekjaar gemiddeld tien werknemers werkzaam zijn. Het type regime dat op u van toepassing is, heeft gevolgen voor de inrichting van de jaarrekening. Als een micro-onderneming de jaarrekening (tools) opstelt op basis van fiscale grondslagen verdwijnen de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering en winstbepaling. Dit leidt tot een administratieve lastenverlichting want de jaarrekening is direct toepasbaar voor de fiscale aangifte.

Vrijstelling van een uitgebreide balans en winst-en-verliesrekening bij de jaarrekening

Als u aan de voorwaarden voor het zijn van een micro-onderneming voldoet, krijgt u onder meer de mogelijkheid om een verkorte balans (tool) en winst-en-verliesrekening op te stellen. U hoeft op de balans slechts een paar hoofdcategorieën op te nemen zoals eigen vermogen, voorzieningen, schulden, vaste en vlottende activa. ook de winst-en-verliesrekening kan beperkt blijven tot hoofdcategorieën, bijvoorbeeld, netto-omzet, afschrijvingen en loonkosten. Verder is iedere micro-onderneming  vrijgesteld van het maken van een toelichting, de vermelding ‘Fiscale waarderingsgrondslagen toegepast’ is voldoende. Daarnaast mag u ook gebruikmaken van de vrijstelling van de verplichte accountantscontrole.